สำนักบริหารจัดการน้ำ : อำนาจ และหน้าที่


 

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่วนอำนวยการ
             
 

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

  สำนักบริหารจัดการน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

Up

 

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

1. กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การวางแผนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบและบำรุงรักษา เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

   การท่องเที่ยว และอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดทำคู่มือในการดำเนินในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรม
2. วินิจฉัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่บุคลากร ภายในกรมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ประสานงานในระดับที่สูงกว่ากอง ทั้งในสังกัดกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

 

  ส่วนอำนวยการ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Up

 

  ส่วนแผนงานและประเมินผล :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายในสำนัก จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Up

 

  ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ การผลิต การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การศึกษา ค้นคว้า กำหนดและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำสะอาดและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำสะอาด กำหนดมาตรฐานการผลิตจำหน่ายและบำรุงรักษาระบบน้ำ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตน้ำสะอาด จัดทำแบบแปลนมาตรฐาน ข้อกำหนดและขอบเขตก่อสร้างระบบน้ำ จัดทำหลักสูตร คู่มือ สื่อต้นแบบต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Up

 

  ส่วนส่งเสริมการจัดการ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up

 

  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

  ส่วนจัดสรรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้
 

  ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up