สำนักบริหารจัดการน้ำ : อำนาจ และหน้าที่


 

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             
 

ส่วนวางแผน

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             
 

ส่วนยุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

  สำนักบริหารจัดการน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

Up

 

 

 

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

1. กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การวางแผนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาระบบและบำรุงรักษา เพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

   การท่องเที่ยว และอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดทำคู่มือในการดำเนินในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรม
2. วินิจฉัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่บุคลากร ภายในกรมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ประสานงานในระดับที่สูงกว่ากอง ทั้งในสังกัดกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

Up

 

 

 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

 

Up

 

 

  ส่วนวางแผน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

Up

 

 

  ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

 

Up

 

 

  ส่วนส่งเสริมการจัดการ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้
  1. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของระบบน้ำให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึงอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง การกำกับดูแล และตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
  4. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ กลวิธีที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
  5. กำหนดรูปแบบ กลวิธี หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำ
  6. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการด้านระบบการจัดการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และพัฒนาศักยภาพระบบน้ำ

 

Up

 

 

  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up

 

  ส่วนจัดสรรน้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up

 

 

  ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up

 

 

  ส่วนยุทธศาสตร์ :   อำนาจ และหน้าที่ มีดังนี้

Up

 

        <<== Back