สำนักบริหารจัดการน้ำ : ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่


                                                    

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่วนอำนวยการ
             
 

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             
 

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

 

  สำนักบริหารจัดการน้ำ :   ผู้บริหารระดับสูง
           
     

 

   
     

   
     

นางจรรยา ไตรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

 

   
           
           
           
   

   

 

     

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

 

   
     

 

   
           

Up

 

  ส่วนอำนวยการ :  

 

   

 

 

 

 

     

นางนริศรา นวกุล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 

   
           
           
           
 

 

 

 

นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางรุ่งทิพย์ พากเพียร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

 

นางทัศนีย์ เพ็ชรกลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

           
           
           
 

 

 

 

 

นางสาวศิราภรณ์ ดวงคำน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 


 

 

นางสาวขวัญฤทัย ง่วนกิม
เจ้าพนักงานธุรการ

           

 

 

  ส่วนแผนงานและประเมินผล :  

 

   

 

 

 

 

     

นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล

 

   
           
           
           
 

 

 

 

นายนเรศ พูลผกา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายสมบัติ รอดทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายอรรถวุฒิ เมธีวุฒิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           
           
           
 

 

 

 

นายชนินทร คงพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นางสาวภัทร์นรินทร์ ยอดคำเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นางสาวณฐพร คำภูเงิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

           
           

 

 

  ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน :  

 

   

 

 

 

 

     

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

   
           
           
           
 

 

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 

 

นายกิตติพิชญ์ ศรีเหรา
นายช่างโยธาอาวุโส

 

นายมนตรี ทั่งสุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

           
           
           
 

 

 

 

 

นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์
วิศวกรปฏิบัติการ

 

 

 

นางสาวกุลพิฎย์ ปิยวชิรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           
           
 
 

 

 

  ส่วนส่งเสริมการจัดการ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

   
           
 

 

 

  นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
 
  นายพอจิตต์ ขันทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
  นายไพรัช แก้วจินดา
พนักงานธุรการ ส 4
 
           
           
     

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

   

 

 

  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน :  

 

   

 

 

 

 

      นายเอกรัตน์ อาชีวะ
 ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน
   
           
           
           
 

 

 

 

           นางบุษกร นางงามสำโรง
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

  นายคณาธิป ธีระภคนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  นายเกรียงศักดิ์ บัวช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
           
           
           
 

 

 

  นายเศกสันติ์ ยังนิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นางณปภา พันธุ์แตงไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นางสาวกันติศา นิยม
วิศวกรปฏิบัติการ
 
           
           
           
 

 

 

 

 

นายเจริญ ศรีบาลชื่น
พนักงานธุรการ ส 4

 

 

 

ายจักรกฤษ บัวเทศ
พนักงานธุรการ ส 4

 

 

 

  ส่วนจัดสรรน้ำ :  

 

     

   
     

นางสาวพรรณพร สุวรรณ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 

   
 
 
           
 

 

 

  นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 
  นายสัจจา พรหมศร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
  ายธีรพล  ธรรมโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
           
           
           
 

 

 

 

 

 
 
  นายสมชาย  ยิ่งผล
  พนักงานธุรการ ส 4
 
 

 

 

           

 

 

  ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายไตรรงค์  ปิมปา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

   
           
           
           
 

 

 

  นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 
  นางสาวโชติรส โพธิ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นายชวลิต  เพชรภิรมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
           
           
 

 

 

   
 

 

 

นายสุเชษฐ อิฐสุวรรณ
นายช่างเทคนิค

   

 

 

 

Up

 

 

        <<== Back