สำนักบริหารจัดการน้ำ : ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่


                                                    

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             
 

ส่วนวางแผน

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             
 

ส่วนยุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

 

  สำนักบริหารจัดการน้ำ :   ผู้บริหารระดับสูง

 

           
     

 

   
     

   
     

นางจรรยา ไตรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

 

   
           
           
           
   

   

 

     

นายคณพศ  วรรณดี

รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

 

   
     

 

   
           

Up

 

 

 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :  

 

   

 

 

 

 

     

นางนริศรา นวกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

   
           
           
           
 

 

 

 

นางพรรณี โลมาแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

 

นางสาวสุรีรัตน์ วิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

           
           
           
 

 

 

 

นางรุ่งทิพย์ พากเพียร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

 

นางทัศนีย์ เพ็ชรกลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

นางสาวศิราภรณ์ ดวงคำน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

           

 

Up

 

 

 

  ส่วนวางแผน :  

 

   

 

 

 

 

     

นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์
ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

 

   
           
           
           
 

 

 

 

นายคณาธิป ธีระภคนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมบัติ รอดทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นายอรรถวุฒิ เมธีวุฒิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           
           
           
 

 

 

 

นายชนินทร คงพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นางสาวภัทร์นรินทร์ ยอดคำเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นายปองยศ เฉลิมสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

           
           
           
           
           

 

Up

 

 

 

  ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน :  

 

   

 

 

 

 

     

นายไตรสิทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ
ผู้อำนวยการส่วน
เทคโนโลยีและมาตรฐาน
 

   
           
           
           
 

 

 

 

นายกิตติพิชญ์ ศรีเหรา
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายสัจจา พรหมศร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายมนตรี ทั่งสุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

           
           
           
 

 

 

 

นายชวลิต เพชรภิรมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์
วิศวกรปฏิบัติการ

 

นายวุฒิ โฉมงาม
พนักงานธุรการ ส 4

           
           
           
 

 

 

 

 

  

 

นางสาวกุลพิฎย์ ปิยวชิรอัมพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

           
           
           
     

 

   
 

 

 


 

   
           

 

Up

 

 

 

  ส่วนส่งเสริมการจัดการ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

 

   
           
           
           
 

 

 

  นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
 
  นายนเรศ พูลผกา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
  นายพอจิตต์ ขันทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
           
           
           
 

 

 

 

นางสาวดวงกมล ศรีวงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นายจักรกฤษ บัวเทศ
พนักงานธุรการ ส 4

 

นายไพรัช แก้วจินดา
พนักงานธุรการ ส 4
 

           
           
     

   
     

นายสมชาย  ยิ่งผล
  พนักงานธุรการ ส 4
 

   
           

 

Up

 

 

 

  ส่วนกิจการประปาสัมปทาน :  

 

   

 

 

 

 

      นายวรภัต ธรรมประทีป
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน
   
           
           
           
 

 

 

  นางบุษกร นางงามสำโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นายเกรียงศักดิ์ บัวช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นายเศกสันติ์ ยังนิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
           
           
           
 

 

 

  นางณปภา พันธุ์แตงไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นางสาวกันติศา นิยม
วิศวกรปฏิบัติการ
 
           
           
           
 

 

 

 

นายเจริญ ศรีบาลชื่น
พนักงานธุรการ ส 4

 

 

นายสันติ ฉิมวงศ์
นายช่างเทคนิค

 

นางสาวขวัญฤทัย ง่วนกิม
เจ้าพนักงานธุรการ

 

Up

 

 

 

  ส่วนจัดสรรน้ำ :  

 

   

 

 

 

 

     

นายคณพศ วรรณดี
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ

 

   
           
           
           
 

 

 

  นางสาวศิริพิชยา พินิจบุญญาวงศ์
รก.วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 
  นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
  นางสาวเจนจิรา คำบุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
           
           
           
 

 

 

  ายวิเชษฐ์ อำนวยพร
วิศวกรปฏิบัติการ
 
  ายธีรพล  ธรรมโหร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 

นางสาวขวัญตา  บัวเทศ
พนักงานธุรการ ส 4

           

 

Up

 

 

 

  ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

นายไตรรงค์  ปิมปา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
 

   
           
           
           
 

 

 

 

  นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
 
 
  นายสุเชษฐ อิฐสุวรรณ
นายช่างเทคนิค
 
           
           

 

 

  ส่วนยุทธศาสตร์ :  

 

   

 

 

 

 

     

นางรานี ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

 

   
           
           
           
     

 

   
 

 

 

   
 


 

 

นายพชร จุ้ยเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   

 

Up

 

 

        <<== Back