สำนักบริหารจัดการน้ำ : หมายเลขโทรศัพท์


 

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             
 

ส่วนวางแผน

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             
 

ส่วนยุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง ภายใน โทรสาร

สำนักบริหารจัดการน้ำ

       
1. นางจรรยา  ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ 0 2271 6171-2 6171 0 2298 6608 - 9

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

       
2. นายคณพศ  วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ 0 2271 6107 6709 0 2298 6608 - 9
         

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       
3. นางนริศรา  นวกุล                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0 2271 6102 6102 0 2298 6608 - 9
4. นางพรรณี  โลมาแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 0 2271 6000 6718 0 2298 6608 - 9
5. นางสาวสุรีรัตน์  วิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2271 6000 6718 0 2298 6608 - 9
6. นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2271 6000 6715 0 2298 6608 - 9
7. นางรุ่งทิพย์  พากเพียร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 0 2271 6000 6718 0 2298 6608 - 9
8. นางทัศนีย์  เพ็ชรกลม (หน้าห้อง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6713 0 2298 6608 - 9
9. นางศิราภรณ์ ดวงคำน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6715 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนวางแผน

       
10. นางสาวจิตติมา  เวชวิรุฬห์      ผู้อำนวยการส่วนวางแผน 0 2271 6103 6103 0 2298 6608 - 9
11. นายคณาธิป  ธีระภคนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
12. นายสมบัติ  รอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
13. นายอรรถวุฒิ  เมธีวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
14. นายชนินทร  คงพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
15. นางสาวภัทร์นรินทร์ ยอดคำเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
16. นายปองยศ เฉลิมสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

       
17. นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน 0 2271 6000  6720 0 2298 6608 - 9
18. นายกิตติพิชญ์ ศรีเหรา  นายช่างโยธาอาวุโส 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
19. นายสัจจา  พรหมศร นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
20. นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
21. นายชวลิต  เพชรภิรมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
22. นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์ วิศวกรปฏิบัติการ 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
23. นายวุฒิ  โฉมงาม พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
24. นางสาวกุลพิฎย์  ปิยวชิรอัมพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6719,6857 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนส่งเสริมการจัดการ

       
25. นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ 0 2271 6000 6106 0 2298 6608 - 9
26. นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน วิศวกรชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
27. นายนเรศ  พูลผกา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
28. นายพอจิตต์  ขันทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
29. น.ส.ดวงกมล  ศรีวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
30. นายจักรกฤษ  บัวเทศ พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
31. นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
32. นายสมชาย  ยิ่งผล พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

       
33. นายวรภัต  ธรรมประทีป วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน 0 2271 6000 6104 0 2298 6608 - 9
34. นางบุษกร  นางงามสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
35. นายเกรียงศักดิ์  บัวช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
36. นายเศกสันติ์  ยังนิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
37. นางณปภา พันธุ์แตงไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
38. นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
39. นางสาวกันติศา  นิยม วิศวกรปฏิบัติการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
40. นายเจริญ ศรีบาลชื่น พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
41. นายสันติ  ฉิมวงศ์ นายช่างเทคนิค 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
42. นางสาวขวัญฤทัย  ง่วนกิม เจ้าพนักงานธุรการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนจัดสรรน้ำ

       
43. นายคณพศ  วรรณดี                 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ 0 2271 6000 6709 0 2298 6608 - 9
44. น.ส.ศิริพิชยา  พินิจบุญญาวงศ์ รก.วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
45. นายธรรมพงศ์  เนาวบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
46. นางสาวเจนจิรา  คำบุญชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
47. นายวิเชษฐ์ อำนวยพร วิศวกรปฏิบัติการ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
48. นายธีรพล ธรรมโหร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
49. นางสาวขวัญตา บัวเทศ พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

       
50. นายไตรรงค์ ปิมปา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาราชการแทน                                               ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 0 2271 6000 6107 0 2298 6608 - 9
51. นางสาวเกษริน  เกียรติกุลไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9
52. นายสุเชษฐ  อิฐสุวรรณ นายช่างเทคนิค 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9
         

ส่วนยุทธศาสตร์

       
53. นางรานี  ชัยสิทธิ์                  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ 0 2271 6000 6706 0 2298 6608 - 9
54. นายพชร  จุ้ยเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6705 0 2298 6608 - 9
         

 

       <<== Back