สำนักบริหารจัดการน้ำ : หมายเลขโทรศัพท์


 

 

สำนักบริหารจัดการน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่วนอำนวยการ
             
 

ส่วนแผนงานและประเมินผล

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

ส่วนส่งเสริมการจัดการ
             
 

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

ส่วนจัดสรรน้ำ

ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
             

 

  คลิ๊กชื่อส่วนราชการเพื่อดูรายละเอียด

 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
สายตรง ภายใน โทรสาร

สำนักบริหารจัดการน้ำ

       
1. นางจรรยา  ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ 0 2271 6000 6171,6172 0 2298 6608 - 9
2. นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6720 0 2298 6608 - 9
  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ      

ส่วนอำนวยการ

       
3. นางนริศรา  นวกุล                  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 0 2271 6000 6102 0 2298 6608 - 9
4. นางสาวกมลทิพย์ แก้วโสภา              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2271 6000 6715 0 2298 6608 - 9
5. นางรุ่งทิพย์  พากเพียร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 0 2271 6000 6718 0 2298 6608 - 9
6. นางทัศนีย์  เพ็ชรกลม (หน้าห้อง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6713 0 2298 6608 - 9
7. นางสาวศิราภรณ์ ดวงคำน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6715 0 2298 6608 - 9
8. นางสาวขวัญฤทัย  ง่วนกิม เจ้าพนักงานธุรการ 0 2271 6000 6715 0 2298 6608 - 9

ส่วนแผนงานและประเมินผล

       
9. นางสาวจิตติมา  เวชวิรุฬห์      ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล 0 2271 6000 6103 0 2298 6608 - 9
10. นายนเรศ  พูลผกา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
11. นายสมบัติ  รอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
12. นายอรรถวุฒิ  เมธีวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
13. นายชนินทร  คงพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
14. นางสาวภัทร์นรินทร์ ยอดคำเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9
15. นางสาวณฐพร  คำภูเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 0 2271 6000 6704 0 2298 6608 - 9

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

       
16. นายศักดิ์สิทธิ์  แจ้งไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6719,6720 0 2298 6608 - 9
17. นายกิตติพิชญ์ ศรีเหรา  นายช่างโยธาอาวุโส 0 2271 6000 6719,6720 0 2298 6608 - 9
18. นายมนตรี  ทั่งสุวรรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6719,6720 0 2298 6608 - 9
19. นายจตุรวิทย์  ชินจิตร์ วิศวกรปฏิบัติการ 0 2271 6000 6719,6720 0 2298 6608 - 9
20. นางสาวกุลพิฎย์  ปิยวชิรอัมพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 2271 6000 6719,6720 0 2298 6608 - 9

ส่วนส่งเสริมการจัดการ

       
21. นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ 0 2271 6000 6106 0 2298 6608 - 9
22. นายเจริญชัย  จิรชัยรัตนสิน วิศวกรชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
23. นายพอจิตต์  ขันทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9
24. นายไพรัช  แก้วจินดา พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6742 , 6854 0 2298 6608 - 9

ส่วนกิจการประปาสัมปทาน

       
25.นายเอกรัตน์ อาชีวะ ผู้อำนวยการส่วนกิจการประปาสัมปทาน 0 2271 6000 6104 0 2298 6608 - 9
26. นายคณาธิป ธีระภคนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
27. นางบุษกร  นางงามสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
28. นายเกรียงศักดิ์  บัวช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
29. นายเศกสันติ์  ยังนิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
30. นางณปภา พันธุ์แตงไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
31. นางสาวกันติศา  นิยม วิศวกรปฏิบัติการ 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
32. นายเจริญ ศรีบาลชื่น พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9
33. นายจักรกฤษ  บัวเทศ พนักงานธุรการ ส4 0 2271 6000 6632 , 6856 0 2298 6608 - 9

ส่วนจัดสรรน้ำ

       
34. นางสาวพรรณพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ 0 2271 6000 6709 0 2298 6608 - 9
35 นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
36. นายสัจจา  พรหมศร นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
37. นายธีรพล ธรรมโหร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9
38. นายสมชาย  ยิ่งผล พนักงานธุรการ ส 4 0 2271 6000 6710 0 2298 6608 - 9

ส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

       
39. นายไตรรงค์ ปิมปา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 0 2271 6000 6706 0 2298 6608 - 9
40. นางสาวเกษริน  เกียรติกุลไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9
41. นางสาวโชติรส  โพธิ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9
42. นายชวลิต  เพชรภิรมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9
43. นายสุเชษฐ  อิฐสุวรรณ นายช่างเทคนิค 0 2271 6000 6857 0 2298 6608 - 9

 

       <<== Back