ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  ประหยัดน้ำ ปรับปรุงใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย
  การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน HOT
    
- Quality Standard and Assessment of Village Water Supply Systems  e-Books
  
 -
หลักเกณฑ์และ มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน e-Books
     -
โปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาผิวดิน download
   - ปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาบาดาล download
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน THAI GIS USER CONFERENCE 2019   อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

  สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุง
คู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปา
หมู่บ้าน ครั้งที่ 12 - 9/2562
 อ่านต่อ...
 

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
 
อ่านต่อ...

   สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ระยะ 5 ปี (วาระแรก ปี พศ. 2563 - 2565 )
 อ่านต่อ..
 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานเสวนา
วิชาการเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบคุณภาพน้ำประปาชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

   9 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ
โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ลดรายจ่ายชุมชน แก้วิกฤติภัยแล้งแบบยั่งยืน
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 
วิธีป้องภัยหน้าฝน 
คนทับคล้อกว่า 3 พันครัวเรือน ครวญเจอภัย
แล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 การเลือกใช้ถังเก็บน้ำในอาคารบ้านเรือน

ดาวน์โหลด

 
ใหม่!คู่มือการสำรวจออกแบบระบบประปาหมู่บ้าน  e-Books
- ปรแกรมออกแบบระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน 

-
โปรแกรมออกแบบระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ใหม่!การสนับสุนุนเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  e-Books
 ใหม่! 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ

ประปาสัมปทาน

ใหม่!คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา (e-Book)
 ใหม่!   ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อ่านต่อ
 ๑๒ มิย. ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตสำนักงานประปาจังหวัดระยอง บริษัยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)  อ่านต่อ
  ๑๐ ,มิย. ๖ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ
  รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา   อ่านต่อ

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

  รายงานสรุปผลารดำเนินงาน การจัดทำผังน้ำ
เส้นทางน้ำธรรมชาติและสมดุลน้ำ ในพื้นที่ สทภ 1-11
e-Books
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่... ปรับปรุงใหม่!
โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ความเป็นมาและการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่านต่อ...
 

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่! ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 อ่านต่อ...
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มค. - มีค. 62 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน ตค. - ธค. 2561 อ่านต่อ...
 ปีที่ 7ฉบับที่ 25ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน61อ่าoต่อ...
ปีที่ 7ฉบับที่ 24ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 61 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.09 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558