ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  ประหยัดน้ำ ปรับปรุงใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย
  การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน HOT
    
- Quality Standard and Assessment of Village Water Supply Systems  e-Books
  
 -
หลักเกณฑ์และ มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน e-Books
     -
โปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาผิวดิน download
   - ปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาบาดาล download
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

โปสเตอร์ 3R มาเพิ่มเติมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ได้แล้วกับโปสเตอร์ชุดใหม่ ขนาด 1A ถึง 5 แบบ คือ การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่ กระดุมประหยัดน้ำ การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เลือกอุปกรณ์ประหยัดน้ำอย่างไรดี และมารู้จัก Water Footprint รอยเท้าน้ำ อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

   สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการ
จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2562
 
อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุง
คู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปา
หมู่บ้าน ครั้งที่ 14 - 11/2562
 อ่านต่อ...
 

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากร
น้ำภาค 7 รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อรองรับภาวะน้ำท่วม ปี 2562
 อ่านต่อ...
 
สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานกรมทรัพยากรน้ำส่วนกลางภาย
ใต้โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(E-Library)
 อ่านต่อ...
 

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

   9 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ
โครงการประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ลดรายจ่ายชุมชน แก้วิกฤติภัยแล้งแบบยั่งยืน
 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 
วิธีป้องภัยหน้าฝน 
คนทับคล้อกว่า 3 พันครัวเรือน ครวญเจอภัย
แล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 การเลือกใช้ถังเก็บน้ำในอาคารบ้านเรือน

ดาวน์โหลด

   
ใหม่! 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ พ.ศ. 2556-2562 e-Books
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 หมวด4 การจัดสรรน้ำและ
การใช้น้ำ
e-Books
รายงานสรุปผล การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 e-Books

ประปาสัมปทาน

ใหม่!ส่วนกิจการประปาสัมปทาน หารือและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต  อ่านต่อ
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา (e-Book)
ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อ่านต่อ
  รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา   อ่านต่อ

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

  รายงานสรุปผลารดำเนินงาน การจัดทำผังน้ำ
เส้นทางน้ำธรรมชาติและสมดุลน้ำ ในพื้นที่ สทภ 1-11
e-Books
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

โปสเตอร์ 3R มาเพิ่มเติมความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ได้แล้ว อ่านต่อ...
ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่... ปรับปรุงใหม่!
โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ความเป็นมาและการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 62 อ่านต่อ...
 ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 อ่านต่อ...
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มค. - มีค. 62 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน ตค. - ธค. 2561 อ่านต่อ...
 ปีที่ 7ฉบับที่ 25ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน61อ่าoต่อ...
ปีที่ 7ฉบับที่ 24ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 61 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.
เว็บไซต์นี้ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

web counter