ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา
    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำ
   ภาค 1 ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำ
ใหม่!
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

    ใหม่!   สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .....  อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ...
 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจตามนโยบายรัฐบาล  อ่านต่อ...
 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
 เรื่องน่ารู้ของน้ำ
 วิธีผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ด้วยตนเอง
  โรคติดต่อและอันตรายที่มากับน้ำท่วม
คำนึงถึงน้ำ...เมื่อโลกไม่เป็นเช่นเดิม

ดาวน์โหลด

ใหม่!วันพืชมงคล พระราชพิธีเริ่มฤดูฝน ต้นเวลาแห่งน้ำ (โปสเตอร์ชุดที่1)
ใหม่!วันพืชมงคล พระราชพิธีเริ่มฤดูฝน ต้นเวลาแห่งน้ำ (โปสเตอร์ชุดที่2)
รายงานการเข้าฝึกอบรม Agicultural Irrigation Planning and Management Technical Training ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนe-Books
รายงานประจำปี 2559 สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำe-Books

อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ

 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่องการจัดการน้ำแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรลุ่มน้ำ... อ่านต่อ..
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่องความรู้ทั่วไปทางอุทกวิทยา... อ่านต่อ...
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่องการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา... อ่านต่อ...
       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน้ำ กลุ่มแกนนำ IORA ครั้งที่ 2 ประเทศศรีลังกา  อ่านทุกเรื่อง...
การนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับกรมทรัพยากรน้ำ  การจัดการน้ำของศรีลังกา
การตั้งเป้าหมายการครอบคลุมประชากร 2 ด้าน คือความปลอดภัย ด้านน้ำประปา...

 
เรื่องใหม่!

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 60 อ่านต่อ...

 ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 59 อ่านต่อ...

 ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 59 อ่านต่อ...
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 59 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 9 ฤษภาคม 2560  เวลา 16.50 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป
ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558