ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

  ประหยัดน้ำ ปรับปรุงใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

 

 ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเตรียมการรองรับสถานการณ์วิกฤตน้ำ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ.2562  อ่านต่อ... 

ประชาสัมพันธ์

สบจ.จัดประชุมสรุปผลและติดตามประเมินผล โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ.2561 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ  อ่านต่อ... 
  สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  อ่านต่อ... 
  สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561   อ่านต่อ... 
 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน สัปดาห์วิชาการ การประปานคร

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

 20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 
ใหม่!วิธีป้องภัยหน้าฝน 
คนทับคล้อกว่า 3 พันครัวเรือน ครวญเจอภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
 108 วิธีประหยัดพลังงาน
 การเลือกใช้ถังเก็บน้ำในอาคารบ้านเรือน
ปฏิบัติการฝนหลวง น้อมนำพระราชดำริแก้ปัญหาภัยแล้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ควรมองข้าม
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

ใหม่!รายงานสรุปผลารดำเนินงาน การจัดทำผังน้ำ เส้นทางน้ำธรรมชาติและสมดุลน้ำ ในพื้นที่ สทภ 1-11 e-Books
ใหม่!หลักเกณฑ์และ มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน e-Books
ใหม่!โปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาผิวดิน download
ใหม่!ปรแกรมประมวลผลมาตรฐานคุณภาพระบบประปาบาดาล download
ใหม่!เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลและติดตามประเมินผล โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำปี 2561 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา e-Books

ประปาสัมปทาน

เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740, 87123 และ 87124 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านศุภลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ

       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่... ปรับปรุงใหม่!
โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ความเป็นมาและการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อ่านต่อ...
 

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่! ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 7ฉบับที่ 24ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60 อ่านต่อ...
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน .ค. - ก.ย. 60 อ่านต่อ... 

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.50 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558