ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา

    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย ใหม่!
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

 

ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ สทภ. 1-11 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐาน
       
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

  สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ...
  สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ประจำวัน (OPPM) ของกรมทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ..
การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทาง การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

ใหม่!ปฏิบัติการฝนหลวง น้อมนำพระราชดำริแก้ปัญหาภัยแล้ง
ใหม่!พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ควรมองข้าม
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
เรื่องน่ารู้ของน้ำ
วิธีผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด

ใหม่!เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ (โปสเตอร์ชุดที่1)
ใหม่!เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์(โปสเตอร์ชุดที่2)
 22 มีนาคม วันน้ำโลก
รายการรายละเอียดทั่วไป ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา e-Books
 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

ประปาสัมปทาน

ใหม่!เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740, 87123 และ 87124 จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ
ใหม่!เมื่อวันที่ ๒๖ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านศุภลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี  อ่านต่อ

ใหม่!เมื่อวันที่ ๒๕ มค. ๖สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ

       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2561 กรมทรัพยากรน้ำได้สนับสนุนให้มีโครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ได้รับทราบแนวทาง เรียนรู้ข้อมูล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่! จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 61 อ่านต่อ...
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60 อ่านต่อ...
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน .ค. - ก.ย. 60 อ่านต่อ... 

 ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 60 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป
ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558