ทางลัด

  น้ำกับในหลวง
  
มหาราชินีกับน้ำ
 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สบจ
  โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่
 
ประปาสัมปทาน

  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
  การจัดสรรน้ำ
  งานวางแผน
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ใหม่!
  DOWNLOAD
  
 -
แบบมาตรฐานประปา
    - รายการประมาณราคา
    - คู่มือ, แบบฟอร์ม
    -
Ebooks
    - โปสเตอร์วันสำคัญ

   -
โครงการวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำ
   ภาค 1 ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำ
ใหม่!
ติดต่อเรา
   -
โทรศัพท์ภายใน

   - แผนที่กรมทรัพยากรน้ำ
     
ภาพกว้าง, ภาพใกล้

    ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

ใหม่!  สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560    อ่านต่อ...
สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง ครั้งที่  อ่านต่อ...
 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมสมองและการมีส่วนร่วม เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561-2565" อ่านต่อ...

นานาน่ารู้/ข่าวน้ำ

พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากน้ำ
แนวทางการจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
 เรื่องน่ารู้ของน้ำ
 วิธีผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ด้วยตนเอง
  โรคติดต่อและอันตรายที่มากับน้ำท่วม
คำนึงถึงน้ำ...เมื่อโลกไม่เป็นเช่นเดิม

ดาวน์โหลด

ใหม่!คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ e-Books
ใหม่!แนวทางการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ e-Books
 วันสิ่งแวดล้อมโลก  5 มิถุนายน 2560 (โปสเตอร์ชุดที่1)
 วันสิ่งแวดล้อมโลก  5 มิถุนายน 2560 (โปสเตอร์ชุดที่2)

ประปาสัมปทาน

ใหม่! เมื่อวันที่ ๒๑ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน การตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อ่านต่อ
ใหม่!เมื่อวันที่ ๒๒ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านต่อ
ใหม่!เมื่อวันที่ ๒๓ มิย. ๖๐ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร อ่านต่อ
       

เทคโนโลยีน้ำ

 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...
ประโยชน์ของน้ำ 25 ข้อและเคล็ดลับ ที่คุณควรรู้และนำไปใช้  อ่านต่อ....
การเลือกอุปกรณ์ประปาที่มีคุณลักษณะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานจริง  อ่านต่อ

การจัดสรรน้ำ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มฝายน้ำล้น ปกฝายน้ำล้น ฟอร์มฝายน้ำล้น
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ่างเก็บน้ำ ปกอ่างเก็บน้ำ ฟอร์มอ่างเก็บน้ำ
การบริหารน้ำเบื้องต้น คลิกดูข้อมูล
ความปลอดภัยในการใช้งานเคลน คลิกดูข้อมูล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน้ำ กลุ่มแกนนำ IORA ครั้งที่ 2 ประเทศศรีลังกา  อ่านทุกเรื่อง...
การนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับกรมทรัพยากรน้ำ  การจัดการน้ำของศรีลังกา
การตั้งเป้าหมายการครอบคลุมประชากร 2 ด้าน คือความปลอดภัย ด้านน้ำประปา...

 
เรื่องใหม่!

จดหมายข่าว สบจ.

ใหม่!ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 60 อ่านต่อ...

 ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 59 อ่านต่อ...

 ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 59 อ่านต่อ...
ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 59 อ่านต่อ...

เว็บไซต์ ประปาไทย.คอม จัดทำโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-6000 (
ต่อภายใน) โทรสาร 0-2298-6609  E-mail: prapathai@yahoo.com ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 22 ิถุนายน 2560  เวลา 16.09 น.
เว็บไซต์นี้ ออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 5.0 ขึ้นไป
ขนาดกว้าง 1,024 พิกเซล ขึ้นไป ขนาดตัวหนังสือปานกลาง

AmazingCounters.com
นับจำนวนผู้เข้าชมเวปไซต์ประปาไทยดอทคอม เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2558