9 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ

                                                                                                            

                  ปัจจุบันจะพบว่ามีข่าวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกบ่อยและถี่มากขึ้น การเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบอาคารสูงต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหามิให้เกิดการสูญเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็น กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้สูงต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง, ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร เพื่อความปลอดภัย และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

   

    อาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท ได้แก่

    1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด

    2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

    3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

    4. โรงมหรสพ

    5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

    6. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

    7. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป (กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อน 25 ต.ค. 55 กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อน 25 ต.ค. 53)
 

        8. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 

  

         9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

            ทั้งนี้กฎหมายกำหนดบทลงโทษหากไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 46 ทวิ และ 65 ทวิ ถึงขั้นถูกสั่งปิดและห้ามใช้อาคารทั้งหมด หรือบางส่วนของอาคาร และกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.


แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]