ข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนจะซื้อที่ดิน

             การซื้อที่ดินในแต่ละครั้ง หากผู้จะซื้อไม่อยากเจอเรื่องยุ่งยาก ทั้งก่อนและหลังการโอนแล้ว มีสิ่งที่จะต้อง ตรวจสอบหลายเรื่อง เช่นการตรวจดูที่ดิน ตรวจดูหมายเลขหลักเขตที่ดิน ลองวัดระยะและคำนวณเนื้อที่คร่าวๆ ว่า ตรงหรือใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่ ตรวจดูว่ามีใครอยู่ในที่ดินบ้างเป็นคนเช่าหรือคนบุกรุก หรืออยู่ โดยอาศัยสิทธิอะไรบ้าง ตรวจดูว่าที่ดินนั้นอยู่ในแนวเขตเวนคืน เขตปฏิรูปที่ดิน เขตจัดรูปที่ดิน หรือมีข้อจำกัดทาง ด้านผังเมืองหรือไม่ ตลอดจนตรวจดูว่าที่ดินนั้นมีการค้างภาษีบำรุงท้องที่หรือไม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะ ซื้อที่ดิน คือการไปขอตรวจหลักฐานการทะเบียนที่ดินที่สำนักงานที่ดิน แต่ส่วนใหญ่ผู้จะซื้อที่ดินโดยทั่วไปกลับไม่ สนใจ เหตุผลหลักคือเห็นว่ามีโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของให้ตรวจดูอยู่แล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ไม่ทราบว่าจะต้อง ตรวจดูอะไรบ้าง
 

            วันนี้มีข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนจะซื้อที่ดินควรยื่นคำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินเพื่อตรวจดูเรื่องต่อไปนี้

         1) ดูว่าโฉนดที่จะซื้อว่าเป็นโฉนดปลอมหรือไม่ การตรวจสอบเรื่องนี้มีความจำเป็นมาก เพราะจะได้ยิน เสมอๆ ว่ามีการปลอมแปลงโฉนดไปหลอกขายอยู่บ่อยๆ ทางปฏิบัติแล้วถ้าไม่นำต้นฉบับโฉนดที่ดินที่จะขายมาให้ ดู เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน จะไม่สามารถบอกได้ว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นโฉนด จริงหรือโฉนดปลอม เนื่องจากเหตุผลสองประการ คือประการแรก การปลอมแปลงโฉนดที่ดินมักปลอมแปลง จากแบบพิมพ์โฉนดที่ดินของกรมที่ดินที่สูญหายไป หรืออาจปลอมแปลงจากโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยถูกต้อง แล้ว มีการแก้ไขข้อความให้ผิดไปจากเดิม หากไม่นำไปเปรียบเทียบกับโฉนดของสำนักงานที่ดิน ก็จะเข้าใจว่าเป็นโฉนด จริงได้ เพราะกระดาษและข้อความที่พิมพ์อยู่ในโฉนดปลอมจะเหมือนกับโฉนดที่ดินมาก ประการที่สอง ผู้จะซื้อ ไม่มีทางทราบว่า ลายมือ/ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร จึงไม่มีทางรู้ว่าข้อความที่เขียนลงตามปกติ หรือมีการขีดฆ่าตกเติมหรือไม่ ซึ่งในการปฏิบัติมักมีอยู่เป็นปกติเป็นลายมือ/ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่จริง หรือไม่ทาง เดียวที่จะทราบได้คือต้องเอาไปตรวจสอบกับฉบับสำนักงานที่ดิน

        2) ตรวจดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเจ้าของ ที่ดิน เพื่อตรวจดูว่าเจ้าของที่ดินเป็นใครอายุเท่าไร บิดามารดาชื่ออะไร มีหน้าตาอย่างไร (กรมที่ดินจะมีสำเนา บัตรประชาชนทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆ เก็บไว้ในสารบบ) เพื่อจะได้แน่ใจว่าได้ติดต่อกับเจ้าของที่ดินตัวจริง

        3) ตรวจดูว่าโฉนดหรือรายการจดทะเบียนนั้นๆ ถูกยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะมีโฉนด ที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินบางแปลงบางรายการถูกยกเลิกเพิกถอน เพราะมีการออกไปโดยไม่ถูกต้อง หรือจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง เช่นออกทับที่สาธารณะ ที่ป่า หรือถูกยกเลิกเพราะมีการออกใบแทนโฉนดที่ดินไปแล้ว ซึ่งตามปกติเมื่อ มีการยกเลิก หรือเพิกถอนโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่ดินจะเรียกโฉนดที่ดินของเจ้าของที่ดินมาบันทึกการยกเลิกหรือ เพิกถอนครับ


    
 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2557

รายงาน ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]