คัดแยกจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย

                ปัจจุบันได้มีการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน เมื่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานได้เต็มที่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิด ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นก็จะถูกกำจัดไปในที่สุด

          
                นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี จึงได้ทำวิจัย คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ใน กระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            เนื่องจากการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีข้อ จำกัดคือ น้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรมีความเข้มข้นของเกลือสูง หรือมีสารเคมีและโลหะหนักในปริมาณมาก ตลอดจนมีความเป็นกรด-เบส และมีค่าซีโอดี (COD) และบีโอดี (BOD) สูง เพราะสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้จะไปทำลายจุลินทรีย์ ซึ่งจะมีผลทำให้การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ไม่ได้ผล การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจึงเหมาะที่จะใช้กับโรงงานที่ผลิตหรือใช้วัตถุ ดิบที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น โรงงานปลาป่น โรงงานปลา โรงงานน้ำมันพืช เป็นต้น

            ซึ่งหากสามารถคัดแยกเอาจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในน้ำเสียของโรงงานออกมา ได้ จะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำจุลินทรีย์นี้มาศึกษาถึงกลไกหรือกิจกรรมทาง ชีวเคมีที่จุลินทรีย์ใช้ในการกำจัดของเสียและสารพิษต่าง ๆ ความรู้ที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ในการบำบัดน้ำ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ได้มากขึ้น

            ทีมวิจัย กล่าวว่า ในการวิจัยเรามุ่งเน้นที่จะค้นหาและคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถพิเศษใน การดำรงชีวิตในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเก็บตัวอย่างจากส่วนต่าง ๆ ของขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนศึกษาถึงกิจกรรมทางชีวเคมีที่แบคทีเรียใช้ในการกำจัดของเสียและใช้ใน การดำรงชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ การทดลองนี้จึงเป็นการบุกเบิกเพื่อหาจุลินทรีย์ที่มีความสามารถพิเศษทาง ปฏิกิริยาชีวเคมี รวมทั้งอาจเป็นการค้นพบจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ ๆ

            จากการลงไปเก็บตัวอย่างและศึกษาคุณภาพน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม3 แหล่ง คือ โรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตสุราแช่พื้นบ้าน และโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ น้ำจากตัวอย่าง ทั้ง 3 โรงงานมีค่าซีโอดีเกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม อุตสาหกรรม (2539) ลักษณะทางกายภาพของน้ำทั้ง 3 แหล่งมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็น ผลการคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพจากตัวอย่างน้ำของโรง งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ได้ 14 ไอโซเลต โดยได้จากโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง 6 ไอโซเลต โรงงานผลิตสุราแช่พื้นบ้าน 4 ไอโซเลต และโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 4 ไอโซเลต

            การทดสอบกลไกทางชีวเคมีในการกำจัดของเสีย ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสารอินทรีย์ของ 3W5 ในระบบบำบัดจำลองระดับห้องปฏิบัติการ และจากการทดสอบสมบัติทางชีวเคมีบางประการ พบว่า ใกล้เคียงแบคทีเรียสกุล Bacillus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ในแหล่งน้ำเสียและน้ำธรรมชาติ สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ ในแหล่งน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

        เมื่อสามารถจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดสารที่เป็นพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้นที่จะนำเอาจุลินทรีย์ชนิดนั้นไปเพาะเลี้ยงและ นำกลับมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยน้ำเสีย ที่อาจจะมีการปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ำภายนอกต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    จึงเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก.


แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

รายงาน :  เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [นานาน่ารู้]