สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
 

                 เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2558  สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน/เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ ผู้อำนวยการส่วน/เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ผู้อำนวยการส่วน/เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ผู้อำนวยการส่วน/เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 และส่วนกลาง จำนวน 100 คน

             โดยมีนายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย และนายชูพันธ์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กล่าวรายงาน
 

นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เป็นประธานเปิดการอบรม
นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
กล่าวรายงานการอบรมฯ

                 ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ จากส่วนกลางและจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 ได้มีการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันอุทกภัยแห่งชาติ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจแนวทางการเตรียมการของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อรับมืออุทกภัย และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการคาดการณ์สถานะการณ์น้ำ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการประสานงานภายในกรมทรัพยากรณ์น้ำและลุ่มน้ำในขณะก่อนเกิดเหตุอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย และภายหลังจากการเกิดอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทำแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตอุทกภัย


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
 

ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
การบรรยายเรื่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พศ. 2558
การบรรยายเรื่องแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พศ. 2558
การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การบรรยายเรื่องการเตรียมการของกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
การบรรยายเรื่องการเตรียมการของกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร การสัมมนากลุ่มย่อย 1หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
   
   
การสัมมนากลุ่มย่อย 2 หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
การสัมมนากลุ่มย่อย 3 หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
   
   
นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย 1หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย 2 หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
   
   
นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย 3 หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย
นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ กล่าวสรุปผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย

  [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ