สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ประจำปี 2557
 

                

            จากการที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme)  กำหนดการให้วันที่
5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) โดยวันสิ่งแวดล้อมโลก
ของทุก ๆ ปี ถือเป็นวาระที่ประชาชน
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะได้ร่วมแสดงพลังและแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น.

            ภายใต้ประเด็นหลักที่กำหนดให้มีการรณรงค์ในทิศทางเดียวกันทั่วโลกคือ Raise your voice not the sea level : ยกระดับความคิด แก้วกฤตน้ำท่วมโลก อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลให้ระดับน้ำทะเล สูงขึ้น โดยทุกคนคิดเพื่อโลก
ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมาก พร้อมทั้งการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- การจัดแสดงนิทรรศการ ตาม Theme การรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
- นิทรรศการความเป็นมาของโครงการการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ ปี 2556
- นิทรรศการผลงานของสตรีดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ