เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับการอบรม การใช้งาน/บำรุงรักษา รถบรรทุกHINO และเครนสลิง TADANO

             เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2556 กรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักบริหารจัดการน้ำ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 10  เข้ารับการอบรมเรื่อง การใช้และการบำรุงรักษารถบรรทุกHINO และเครนสลิง TADANO ศูนย์โลจีสติกส์และฝึกอบรม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำเป็นประธานในการเปิดการอบรม
       
            ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งาน/บำรุงรักษา รถบรรทุก 6 ล้อ HINO และเครนสลิง TADANO ที่กรมทรัพยากรน้ำจัดซื้อ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนในด้านน้ำท่วมและน้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

            โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและสามารถมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะนำความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้งานต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎี

ภาพบรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ/มอบรางวัล[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
รายงาน
: เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน   วิศวกรชำนาญการ