สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรม   
 ชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

                    สำนักบริหารจัดการน้ำ , สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  ,สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานต่างเข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ ในระหว่างวันที่ – ธันวาคม ๒๕๕๖
อาคารฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

                โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ภายใต้แนวคิด : รวมพลังคนไทยดวงใจสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ "ดวงใจสีเขียว" ยังเป็นข้อความที่ต้องการให้คนไทยทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการให้สังคมได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

        ในส่วนของสำนักบริหารจัดการน้ำ ได้จัดนิทรรศการเน้นในเรื่องการให้บริการของสำนักบริหารจัดการน้ำในเรื่อง ระบบประปา มีการจัดแสดงโปสเตอร์นิทรรศการแสดงรูปแบบของระบบประมามาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ การจัดแสดงการจำลองการทำงานขั้นตอนต่างๆ ของการทำน้ำประปาจากแบบจำลองระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน และระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำจากน้ำบาดาล  มีผู้เข้ารับการสัมมนา สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ ซักถามข้อมูลข้อสงสัย ชมการสาธิตการทำงาน จำนวนมาก


 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]
รายงาน
: ส่วนส่งเสริมการจัดการ สำนักบริหารจัดการน้ำ