เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับการอบรม การใช้/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว

             เมื่อวันที่ 4 - 6 มกราคม 2556 กรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมเรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำเป็นประธานในการเปิดการอบรม
        ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ และสามารถใช้งานพร้อมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ที่กรมทรัพยากรน้ำจัดซื้อ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนในด้านน้ำท่วมและน้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ภาพบรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎี

ภาพบรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ

ภาพบรรยากาศการมอบประกาศนียบัตร[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
รายงาน
: เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน   วิศวกรชำนาญการ