สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ
 

                 เมื่อวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2557 สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

                โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ได้แก่ สำนักบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 10 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 100 คน เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาฯ โดยมีนายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กล่าวรายงาน นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และนายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ ร่วมเสวนา เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ

               
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกพร้อมเครน ให้มีความชำนาญเพื่อนำไปช่วยบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนในด้านน้ำท่วมและน้ำแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและน้ำแล้ง ของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ
 

   

 


การฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกพร้อมเครน
 

 

  


การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้
 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ