สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี

                  เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี 2557 ณ สำนักงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายทองสุข วรวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

                ในปี 2555 - 2556 กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำได้ว่าจ้างบริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี
   
        ซึ่งลักษณะของโครงการฯ มีดังนี้

        1) งานก่อสร้างอาคารประตูปลายคลองเจ้าแรง ประเภทโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำพรอมประตูควบคุมปิดกั้นกลองเจ้าแรงพร้อมก่อสร้างแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม ที่ตั้ง บ้านไผ่รส ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        2) งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองเจ้าแรง ประเภทโครงการ ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมประตูควบคุมปิดกั้นคลองเจ้าแรง ทางด้านเหนือน้ำ ที่ตั้ง บ้านคลองเหนือน้ำ ที่ตั้ง บ้านคลองม่วง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

        3) งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปลายคลองม่วง ประเภทโครงการ ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมประตูควบคุมปิดกั้นคลองม่วง ที่ตั้ง บ้านวังตอลาว ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
         รูปแบบกิจกรรมฯ ประกอบด้วยการฟังบรรยาย และการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างฯ

        ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1 ได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่บริเวณการก่อสร้างฯ
เช่น เรื่องอุทกภัย น้ำเน่าเสีย น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
2 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่โครงการ
3 ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
4 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งก่อให้เกิดการประสานความร่วมที่ดีกันต่อไป
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ