เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ
 

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 - 14 โดยกาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านสุขอนามัย ทันตสุขภาพ และคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน แก่ครู ตำรวจตระเวนชายแดนและบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ ต่อไป ในระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี 
 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ