สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
 

                    สำนักบริหารจัดการน้ำโดยส่วนยุทธศาสตร์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      
  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        2. เพื่อศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร    
  พลังงานทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาชาวตะวันออก

        3. เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ

        มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของสำนักบริหารจัดการน้ำ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรม
  จำนวน 28 คน

        รูปแบบของโครงการฝึกอบรมฯ คือ

       
1. ฟังการบรรยาย “หลักการ/ปรัชญา/แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ”

        2. การเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อม ชมฐานปฏิบัติการ บ้านคนเอาถ่าน บ้านตนมีน้ำยา บ้านคนมีไฟ และบ้านตนรักษ์แม่ธรณี
  บ้านตนรักษ์ป่า เป็นต้น

        3. การชมการสาธิตทำน้ำมันหอมการบูร สบู่จากวัสดุธรรมชาติ การเพาะเมล็ดทานตะวัน การเพาะถั่วงอก

        ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับในครั้งนี้ คือ

       
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเรียนรู้การปฏิบัติงานของศูนย์เกษตรธรรมชาติมาบเอื้อง ในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร พลังงานทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อม
และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ทำให้สามารถพึงพาตนเองได้
 
[ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ