สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

                 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และภัทรประภา รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกส่วน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบเทคนิคและแนวทางปฏิบัติของระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่แก้มลิง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม อย่างพร้อมเพรียงและแข็งขัน

    ฟังการบรรยาย/ศึกษาดูงานที่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

     ฟังการบรรยาย/ศึกษาดูงานที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

  ฟังการบรรยาย/ร่วมกิจกรรมที่ ภัทรประภา รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

   [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ