เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
“100 ปีการประปาไทย ก้าวไกลอาเซียน”

             เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 “100 ปีการประปาไทย ก้าวไกลอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานครโดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนา

                   กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย
        1. พิธีลงนาม ปฏิญญาเครือข่ายสมาคมการประปาอาเซียน
        2. พิธีลงนาม MOU “กำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมด้านงานประปา ของสมาคมการประปา แห่งประเทศไทย”
        3. การบรรยายพิเศษ
          3.1 ในหัวข้อ “ความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมในงานประปา”
          3.2 ในหัวข้อ “บริบทของ NEDA ต่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกลุ่มประเทศ ASEAN และแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกับสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย”
        4. การเสวนาทางวิชาการ “ภาวะการขาดแคลนน้ำ บริบทของภาครัฐ เอกชน และทิศทางโครงสร้างกระทรวงน้ำแห่งชาติ”
        5. การศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา 2 และ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง

   
   
   
   


 

ส่วนส่งเสริมการจัดการ สำนักบริหารจัดการน้ำ รายงาน

|ข่าวน้ำ | ประปาไทย.คอม |