สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้ความเค็ม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ครั้งที่ 1/2560

          

             เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมายให้นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ และนายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน วิศวกรชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร 2560

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บท ในการฟื้นฟูและมาตรการเยียวยาในการแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดโดยใช้ความเค็ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา และกุ้งขาวมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2539 สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญทั้งในด้านทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นการทําลายแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของไทยและของโลก ถ้ามีการขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะแผ่กว้างและมีความรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไข
 

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวประชาสัมพันธ์]