สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ
 

                 เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม  2558 สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 และส่วนกลาง จำนวน 50 คน

             โดยมีนายชูพันธ์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กล่าวรายงาน และในระหว่างการอบรมทางกลุ่มนิติการ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
 

นายคณพศ วรรณดี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ กล่าวรายงาน นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผอ.สบจ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

                 ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ และส่วนกลางเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ
 

   
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานฯ การบรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ
การบรรยายเรื่องร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ การบรรยายเรื่องการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและสิ่งก่อสร้าง
การบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุทกวิทยาฯ การบรรยายเรื่องระบบข้อมูลอุทกวิทยาสำหรับบริหารจัดการน้ำฯ
   
การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตน้ำ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
   
   
กลุ่มงานนิติการ ร่วมจัดนิทรรศการ กลุ่มงานนิติการ ร่วมจัดนิทรรศการ
   

  [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ