การบรรยายพิเศษ “น้ำบาดาลของเรา” โดยนายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี

 

                 อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อน้ำบาดาลของเรา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ

 


        การบรรยายครั้งนี้ ท่านชัยพร ได้นำความรู้ และประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้อง
กับน้ำบาดาลมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
 อาทิ เช่น การกำเนิดน้ำบาดาล สภาพแหล่งน้ำบาดาลในประเทศไทย การสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน การอนุรักษ์
แหล่งน้ำบาดาล นวัตกรรมชาวบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล ฯลฯ ทำให้ผู้รับฟังการบรรยายมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เป็นการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อจะนำมาพัฒนางานของกรมทรัพยากรน้ำ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ที่ได้
รับผลกระทบในเรื่องของการขาดแคลนน้ำ ในโอกาสต่อไป

 

 

                    บันทึกการบรรยาย    สื่อการบรรยาย

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการ สำนักบริหารจัดการน้ำ รายงาน

|ข่าวน้ำ | ประปาไทย.คอม |