ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี ๒๕๕๘

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำโดยมีพระราชดำรัสว่า “น้ำ คือ ชีวิต” และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด ดังนั้นในปี 2539 รัฐบาลได้ขอพระราชทานถวายสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี

           
                  
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และองค์การสหประชาชาติ โดย ปีนี้กำหนดมีกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวความคิด “น้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Water and Sustainable Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

   
   
   

              นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2558 ด้วย โดย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-ชมการแสดง เขียนภาพด้วยทราบ ชุด “น้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
"
 -ชมวีดีทัศน์ วันน้ำโลก
-การเสวนาในหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ”
-การกล่าวสารจากเลขาธิการ UN -การปาฐกถาพิเศษ โดย Dr. Shamshad Akhtar
-ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ นิทรรศการสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและวันน้ำโลก ภายใต้แนวความคิด “น้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Water and Sustainable Development”
 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวน้ำสะอาด]

แหล่งข่าว: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ