ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8

ใหม่! สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการดำเนินงาน โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4        การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) ร่วมกับผู้แทน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 14 - 11/2562  อ่านต่อ... 

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2562  อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อรองรับภาวะน้ำท่วม ปี 2562  อ่านต่อ... 

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานกรมทรัพยากรน้ำส่วนกลางภายใต้โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.น้ำ พ.ศ.... หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ครั้งที่ 3/2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 13 - 10/2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ BIG DATA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน THAI GIS USER CONFERENCE 2019   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 12 - 9/2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 2  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการพบพระพบธรรม  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ปี (วาระแรก ปี พศ. 2563 - 2565 ) อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. น้ำ 2561  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบคุณภาพน้ำประปาชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเตรียมการทบทวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง  ประจำปี 2562 อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 - 8/2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมหารือการเชื่อมโยงภารกิจโครงสร้างใหม่ของ สบจ. และ สบน. สทภ. 1-11  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. น้ำ 2561  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ สทภ. 1 ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี 2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ในหน่วยงานของ ทส.  อ่านต่อ...   

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 - 7/2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. 7 ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี 2562  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน ประจำปี 2562   อ่านต่อ

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคำขอดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งานรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการพบพระพบธรรม  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการรองรับภาวะน้ำท่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดทำคู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ฉบับปรับปรุง  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. 11 ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี 2562 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมหารือ และติดตามการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้าน  อ่านต่อ....

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 - 6/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์งานและความต้องการอัตรากำลัง  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนใหม่ นายเสน่ห์ สาธุธรรม  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมเพื่อพิจารณาและหารือการปรับปรุงโครงสร้างและภาระกิจของสำนักฯ เพื่อรองรับภาระกิจ ตาม พ.ร.บ. น้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. 6 ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี 2562 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 - 5/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง Big Data เปลี่ยนโลก (Big Data Chang The World) อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการวันน้ำโลก และสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7-4/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(E-Library)  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6-3/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา Mobile application กรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5-2/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำรายงานประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4-1/2562  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมร่วมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ นำคณะเจ้าหน้าที่แสดงความยินดีกับ รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ นายอเนก ชมพานิชย์ อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมงาน “Connected Stakeholders – Connected Happiness สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความสุข” จัดโดย การประปานครหลวง  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่2 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเตรียมการรองรับสถานการณ์วิกฤตน้ำ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ.2562  อ่านต่อ... 

สบจ.จัดประชุมสรุปผลและติดตามประเมินผล โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ.2561 และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561   อ่านต่อ... 

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน สัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี ๒๕๖๑   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ ๔/๒๔๑  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ สทภ. – ๑๑ ติดตามการดำเนินการทดสอบแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ ๒ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/2561  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ สทภ. 1-11 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ประจำวัน (OPPM) ของกรมทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ..

การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทาง การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2561  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักบริหารจัดการน้ำ  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจำปี 2560 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำจัดประชุมหารือและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุม The AICHR Regional Consultation on Right to Safe Drinking Water & Sanitation in ASEAN (emphasis on rural communities)  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ รวมพลังสร้างความดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมกิจกรรม ทส.จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจเรา  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่เป็นเวรเฝ้าฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช พุทธศักราช 2560  อ่านต่อ...

 กรมทรัพยากรน้ำ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมโครงการพบพระพบธรรม ครั้งที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Research Expo 2017)  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
บนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM)
  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2560  
อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมพิธี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร  
อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักบริหารจัดการน้ำ    อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 1 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำจัดการประชุมพิจารณากำหนดนโยบายจัดทำ เขตพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืด อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560    อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง ครั้งที่  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมสมองและการมีส่วนร่วม เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561-2565" อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .....  อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจตามนโยบายรัฐบาล  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย ครั้งที่ 2”  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมฯ สำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าอวยพรผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ณ ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คตส.ทส.) บริเวณท้องสนามหลวง ครั้งที่2 อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ ฮอลล์ ๙ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ณ ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คตส.ทส.) บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ขอน้อมเกล้าฯ ร่วมแสดงความอาลัย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคนใหม่  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมส่งนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บริการประชาชน กรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....  อ่านต่อ...

สบจ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ  อ่านต่อ...  

สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. ๕ ติดตามการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ  อ่านต่อ...  

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและ พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ สทภ. ๗ ติดตามการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ   อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ครั้งที่ 4/2559   อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับวิกฤตน้ำ สทภ. 6  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนที่เกี่ยวกับน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญอาคาร นื่องในโอกาสครบรอบ วันเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานและประชุมสัมมนา ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex and Pumps & Valves Asia 2016
อ่านต่อ...

การบรรยายพิเศษ “น้ำบาดาลของเรา” โดยนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณีน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “การปฎิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการบรรยายและสาธิตระบบผลิตน้ำดื่มด้วยแรงคน  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมฟังการหารือเกี่ยวกับ Lisbon Charter ระดับผู้บริหาร อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักฯ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์การกำหนดนโยบายสาธารณะและการกำกับการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค การสาธารณสุข และการจัดการน้ำเสีย"  อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าสำนักวิจัยพัฒนาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักฯคนใหม่  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก 2016 “น้ำและการพัฒนาอาชีพ”  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตน้ำ อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ สทภ.๕ ติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและการนำเสนอเทคโนโลยี การบริหารจัดการน้ำ ของประเทศออสเตรเลีย  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าอบรมหลักสูตรการใช้แบบมาตรฐานและเทคนิคการใช้ยางพารากับโครงการอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านและโครงการพัฒนา
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.
(ฉบับที่ 3)”
อ่านต่อ...

 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ สทภ.7 ติดตามประเมินผลฯเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ คนใหม่ อ่านต่อ...

 ชาว สบจ. ร่วมส่งนายประสิทธิ์ พัวทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ อ่านต่อ...

 สบจ. จัดเลี้ยงปีใหม่ ในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559 อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550”  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าการประชุม “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ” อ่านต่อ...

 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมงาน 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ...

การประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2559 อ่านต่อ...

ผอ.สบจ. นำคณะเจ้าหน้าที่แสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ นำคณะเจ้าหน้าที่แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อ่านต่อ...

 สบจ. เลี้ยงส่ง นส.นงนุช พรมมาพงศ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สทภ. 6 อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ผอ.ประสิทธิ์ พัวทวี อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 อ่านต่อ..

 ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558  อ่านต่อ..

 ชาว สบจ. ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 คนใหม่  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ๘๓ พรรษา พร้อมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฏราชกุมาร
อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำจัดประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินงานโครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)  อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมไดมอนด์-พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำอุทกภัย  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “อาเซียน ไทย และมหาอำนาจ ในยุคแห่งการปฏิรูป”  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวิวัฒน์ โสเจยยะ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักฯ นายชูพันธ์ บุณยเนตร  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๐ พรรษา  อ่านต่อ..

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าฝึกอบรม การป้องกันอัคคีภัยและภัยต่างๆในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าอวยพรผู้บริหาร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าอวยพรและขอพรอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดฝึกอบรม “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และรถบรรทุกพร้อมเครน”  อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2557 อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ แสดงความจงรักภักดี โดยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมาปฏิบัติราชการตลอดเดือน ธันวาคม 2557 อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  “100 ปีการประปาไทย ก้าวไกลอาเซียน”   อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำโดยส่วนจัดสรรน้ำจัดประชุมงานบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างด้านก่อสร้างแหล่งน้ำ   อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำขอแสดงความยินดีกับนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ..

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2557   อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดงานอำลาเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงาน โครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ปี 2557  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”  อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำคลองพระปรง จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ประจำปี 2557 อ่านต่อ..

รายงานประจำปี 2556 สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ..

คู่มือการปฏิบัติราชการ  สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่ สบจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ อ่านต่อ..
เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการจัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนวางแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสุวิทย์ ขัตติยวงค์ อ่านต่อ..

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานนิทรรศการ น้ำกับพลังงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตค. - ธค 56 อ่านต่อ...

รายงานสรุปผล โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม อ่านต่อ...

การตรวจติดตามประเมินผลและสังเกตการณ์ประสานข้อมูลโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ในพื้นที่ สทภ. 2 อ่านต่อ...

 เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายชูพันธ์ บุณยเนตร ผอ.สบจ นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าอวยพร ปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
 อ่านต่อ...

  สำนักบริหารจัดการน้ำประชุมพิจารณา จดหมายข่าว สบจ.ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 56   อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำฯ  อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  อ่านต่อ...

รมว.ทส. ปล่อยคาราวานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติด้านน้ำแก่ประชาชนทั่วประเทศ อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนายศิริชัย คุณานพรัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับการอบรม การใช้งาน/บำรุงรักษา รถบรรทุกHINO และเครนสลิง TADANO อ่านต่อ...

จ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามการใช้งานรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕   อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนายชูพันธ์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำคนใหม่  อ่านต่อ

จดหมายข่าว สบจ.ปีที่ 2 ฉบับที่ 4ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556  อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 คนไหม่  อ่านต่อ

สบจ.เยี่ยมชมโรงงานผลิตท่อซิเมนต์ใยหินของบริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด   อ่านต่อ...

สบจ.ร่วมประชุมยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายนิวัฒิชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร และนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ    อ่านต่อ...

สบจ.ร่วมงานทำบุญอาคารกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญอาคารกรมทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ...

สบจ.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒ พ.ค. - ๗ มิ.ย.๕๖ จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    อ่านต่อ...

 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามการใช้งานรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  อ่านต่อ...

สบจ.เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd Asia Pacific Water Summit : 2nd APWS)  อ่านต่อ...

รมว.ทส.มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำตรวจเยี่ยมประปาสัมปทานจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8-9 พค. 56 อ่านต่อ...

สบจ.นำกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมประปาสัมปทานจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม-มีนคม 2556  อ่านต่อ...

รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 2556 อ่านต่อ...

คู่มือปฏิบัติราชการสำนักบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2556  อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน กิจกรรมรวมใจรักษ์น้ำ ประจำปี 2556  อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 อ่านต่อ...

รายงานประจำปี 2555 สำนักบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ...

 เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับการอบรม การใช้/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว อ่านต่อ...

เฉลยข้อสอบPre-Post Test  การอบรม การใช้/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว อ่านต่อ...

คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารจัดการน้ำ อวยพรผู้บริหารต้อนรับปีใหม่ 2556 นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  อ่านต่อ...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ฯของกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 อ่านต่อ...

จดหมายข่าว สบจ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 อ่านต่อ...

 ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ  นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ด้ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายวิรัช ศรีฟ้า อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ...

การประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่  27 มิถุนายน  2555  เวลา 10.00 น.  อ่านต่อ

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พีวีซีกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนวิทยากร การฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 3  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคระดับตำบล อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ คนใหม่ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะบุคลากร ลักสูตรการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอนามัย ให้ความรู้เรื่องน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในพิธี บรรยายธรรม เรื่อง "ธรรมะสุจริตพิชิตงาน" อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมอภิปรายเรื่อง "นโยบายการบริหารจัดการน้ำบริโภคปลอดภัย อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเนื่องในวันน้ำโลก" อ่านต่อ...

ส่วนบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมทรัพยากรน้ำ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ สทภ. 5 นครราชสีมา และ สทภ. 2 สระบุรี ส่งชุดผลิตน้ำประปาแบบผิวดินแบบเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   คลิกอ่าน...

ทำดีเพื่อแผ่นดิน สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ 84 คูคลอง" อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรกรสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำ รวม 4  เรื่อง อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะบุคลากร หลักสูตรการใช้โปรแกรมสุดยอดเอกสาร ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2007 อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาน้ำสะอาดที่โครงการหลวงตีนตก สนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 1 ใน 38 แห่งที่อยู่ในโครงการ ตั้งอยู่บ้านธารทอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  อ่านต่อ...

วันน้ำโลก สำนักบริหารจัดการน้ำ ขอเชิญชมนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก อ่านต่อ... 

อบรมจัดทำเว็บไซต์ สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการอบรมการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์ อ่านต่อ...

มหกรรมน้ำระดับโลก งานใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นในเมืองเบิร์คเลย์สปริงส์ มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทศกาลนี้เปรียบได้กับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกในเรื่องน้ำ (Water Olympics) เลยทีเดียว อ่านต่อ....

สึนามิ พลังแห่งน้ำ ชมเหตุการณ์สึนามิโจมตีญี่ปุ่น ภาพข่าวขณะเกิดสึนามิ และเหตุการณ์หลังสึนามิ คลิกดู...

นิทรรศการวันน้ำโลก เชิญชมนิทรรศการ เนื่องในวันน้ำโลกที่ โถงหน้าลิฟท์ ด้านหน้า และด้านหลัง สำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยาน้ำ หรือดูนิทรรศการออนไลน์ คลิกที่นี่...  

ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)   คลิกอ่าน...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ เข้าติดตั้งระบบประปาโครงการวิจัยระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดินสำเร็จรูปขนาดเล็ก  นางเทวารักษา เครือคล้าย ผู้อำนวยการแผนงานเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชนชนบท สำนักบริหารจัดการน้ำ   คลิกอ่าน...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) สำนักบริหารจัดการน้ำ , สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) โดยมีหน่วยงานต่างเข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2553   คลิกอ่าน...

กรมทรัพยากรน้ำ เร่งตรวจสอบประสิทธิภาพของประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันแหล่งน้ำส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่าร้อยละ 80 ประสบปัญหาคุณภาพเสื่อมโทรมลง นอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว มลพิษทางน้ำยังเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดปัญหา  คลิกอ่าน...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนอให้ตื่นตลึง ด้วย POWER POINT 2007" นายศิริชัย คุณานพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเรื่อง การนำเสนอให้ตื่นตลึง ด้วย POWER POINT 2007 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  คลิกอ่าน...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างรูปสวยอย่างมืออาชีพ ด้วยโฟโต้ชอป" นายศิริชัย คุณานพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเรื่อง การสร้างรูปสวยอย่างมืออาชีพ ด้วยโฟโตชอป เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  คลิกอ่าน...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 และงานมหกรรม 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คลิกอ่าน...

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ(นายศิริชัย คุณานพรัตน์)  สำนักบริหารจัดการน้ำ ยินดีต้อนรับนายศิริชัย คุณานพรัตน์ ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ โดยท่านได้ย้ายมาจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา คลิกอ่าน...

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ (นายสมนึก สุขช่วย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกอ่าน...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานการสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 25 ลุ่มน้ำ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คลิกอ่าน...

ดัดแปลงถังเก็บน้ำที่ชำรุดให้เกิดประโยชน์ ตอนที่ 2 หลังจากเล่าเรื่องราวของการดัดแปลงถังเก็บน้ำที่ชำรุดให้เกิดประโยชน์ไปในตอนแรก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลายเป็นเรื่องน่าสนใจในหลายแห่ง และยังมีภาพที่น่าสนใจ มาดูกันอีกสัก 3 แห่ง คลิกอ่าน...

ดัดแปลงถังเก็บน้ำที่ชำรุดให้เกิดประโยชน์ มีสิ่งก่อสร้างชำรุดมากมายในโรงเรียน ในวัด หรือในหมู่บ้านของเรา หลายแห่ง เลือกที่จะทำลายทิ้งไป เพราะมันมีแต่เก่า คร่ำคร่า ไม่น่าดู แต่ตัวอย่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่น่าปลื้มใจมีหลายแห่งให้เห็น อ่านต่อ...

รัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมทรัพยากรน้ำ ในการสัมมนาหองทุนหมู่บ้านกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดน้ำประชุมโครงการสนับสนุนฯร่วมกับสทภ.1-10 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  นายสมนึก สุขช่วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ปีงบประมาณ 2552 อ่านต่อ...

รองอธิบดีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายสมนึก สุขช่วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ ได้นำเสนอภาระกิจของสำนักฯ อ่านต่อ...

รัฐมนตรี ชมนิทรรศการน้ำกินน้ำใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมนิทรรศการน้ำสำนักงานทรัพยากรภาค 4 ร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำ งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรลุ่มน้ำ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเรื่องน้ำในลุ่มน้ำโขง ชี มูล อ่านต่อ...

ดื่มน้ำ คลายร้อน วันที่อากาศร้อน เพิ่มความสดชื่นของร่างกายด้วยน้ำให้มากขึ้น  อ่านต่อ...

 โลกไร้พรมแดน นิทรรศการวันน้ำโลก สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดมินินิทรรศการ เนื่องในวันน้ำโลก 22 มีนาคม 2552 ณ โถงหน้าลิฟ บริเวณด้านหน้าสำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ จัดเตรียมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชุน นายธเนศ ดาวาสุวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำ ออกติดตามและประเมินผล โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการน้ำ(2) อ่านต่อ...

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมการเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น รองอธิบดีเป็นประธาน จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(1) อ่านต่อ...

 สำนักบริหารจัดการน้ำ ออกติดตามและประเมินผล โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำต้อนรับผู้อำนวยการสำนักฯคนใหม่   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ทางสำนักบริหารจัดการน้ำ โดยนายชัยยุทธ สุรพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นตัวแทนนำเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ แสดงความยินดีกับนายสมนึก สุขช่วย  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมงานคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยคาราวาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551  อ่านต่อ...

สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ ปี 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาคลองวัดประดู่ ณ วัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ...

ถังเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับข้าราชการกระทรวงฯ นำโดยปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ทางสำนักบริหารจัดการน้ำ โดยนายชัยยุทธ สุรพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นตัวแทนนำเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ แสดงความยินดีกับนายบุญจง จรัสดำรงนิตย์  อ่านต่อ...

บริษัท เอ็กคอมธารา มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุนาร์กีส  ตามที่ประเทศสหภาพพม่า ได้รับภัยภิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ส่งผลให้ประชาชนชาวพม่าได้รับความเดือดร้อน และในขณะนี้กำลังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆตลอดจนน้ำดื่มเป็นอย่างมาก  อ่านต่อ...

24-25 มีนาคม 2551 สำนักบริหารจัดการน้ำร่วมจัดนิทรรศการงานวันน้ำโลก  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันน้ำโลก ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  อ่านต่อ...

รองอธิบดี ประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2551 กรมทรัพยากรน้ำ มีโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น  อ่านต่อ...

 มินินิทรรศการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดแสดงที่ชั้น 7 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ กทม. อ่านต่อ...

วาระน้ำแห่งชาติ น้ำ กับความสำคัญระดับชาติ ที่ทุกคนต้องมีส่วนในการดูแล คลิกดู...

Sportday Festival 2 ชุดที่ 2 ตามมาอีกเป็โหล คลิกเป็นวอลล์เปเอร์คุณได้แล้ว คลิกดู...

Sportday Festival 1 รวมบรรยากาศของกีฬาสี กรมทรัพยากรน้ำ วันนี้สนุกสนานกับ 12 ภาพ อย่าลืมว่า วันต่อไปมีให้ดูต่ออีก ชอบรูปไหน ก็บันทึกเป็นเดสทอปแบ็คกราวนด์ได้เลย คลิกดู...

| ประปาไทยดอทคอม |ข่าวน้ำสะอาด หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 |