ข่าวน้ำ 8

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8

bullet สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล สำนักบริหารจัดการน้ำ จึงได้จัดงานวันสตรีสากล ขึ้นโดยโดย นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ในเวลา 08.30 น. อ่านต่อ...
bullet ประชุมเตรียมการ การจัดหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์และสำนักต่างๆ  ของกรมทรัพยากรน้ำ ระดมความคิดในการจัดทำหลักสูตรยานาชาติ  อ่านต่อ...
bullet คณะผู้อบรมหลักสูตร Water Supply Technology ดูงานประปาไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ นำคณะผู้อบรมหลักสูตร Water Supply Technology  14 ประเทศ ดูงานประปาไทย  อ่านต่อ...
bullet การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่  สำนักบริหารจัดการน้ำ อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำดื่มขนาดใหญ่ ระบบ Reverse Osmosis  และระบบกำจัดสนิมเหล็ก และมังกานิสโดยใช้เทคโนโลยีการกรองระบบ SIM Filter อ่านต่อ...
bullet อธิบดีรับมอบคลอรีนเม็ด นายสนอง จันทนินทร อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานรับมอบคลอรีนเม็ด อควาแทปส์ จากตัวแทนของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อการทำน้ำสะอาดในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภาคใต้ อ่านต่อ ...
bullet เจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟ เสนอจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านน้ำดื่มน้ำใช้   หลังจากตรวจสอบพื้นที่เสียหายจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟจะเสนออนุมัติความ ฃ่วยเหลือระบบประปาสำหรับทำน้ำดื่มระบบ OR อ่านต่อ ...
bullet ประชุมเสนอผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี สำนักบริหารจัดการน้ำ จัดการประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี  อ่านต่อ ...
bullet ผู้แทน UNICEF เข้าพบผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ Dr. T.V. Luong ที่ปรึกษาด้าน Water, Environment and Sanitation Programme จาก UNICEF อ่านต่อ...
bullet รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ตรวจเยี่ยม และมอบเงินส่วนตัวของคณะผู้ตรวจเยี่ยม อ่านต่อ...
bullet เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ อ่านต่อ ...
bullet การดูงานผลิตน้ำประปาากน้ำทะเลด้วยระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี   คณะเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้เดินทางไปดูงานการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 อ่านต่อ...
bullet CD แบบมาตรฐานระบบประปาของ กรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันส่วนเทคโนโยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้จัดทำแบบมาตรฐานระบบประปาขนาดต่างๆตลอดจนเงื่อนไขการนำไปใช้ประโยชน์ ไว้ให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ (CD) อ่านต่อ ...
bullet ผู้รับทุนองค์การยูนิเซฟจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูงานการจัดหาน้ำสะอาด นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและคณะ ให้การต้อนรับ ผู้รับทุนองค์การยูนิเซฟ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 คน  ณ. ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ...
bullet การประชุมวางแผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับการอบรมผู้ผลิตน้ำประปาและการบริหาร จัดการระบบประปา ปีงบประมาณ 2548 นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนหากลยุทธ์เพื่อยกระดับการอบรมผู้ผลิตน้ำประปาและการบริหารจัดการระบบประปา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ ...
bullet หนังสือแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชน และกระบวนการพิจารณาการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้จัดทำหนังสือแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนและกระบวนการพิจารณาการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขึ้น โดยมีรายละเอียด 2 ส่วน คอ  แนวทางและวิธีการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนอย่างถูกวิธี และกระบวนการพิจารณา ขั้นตอนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอย่างถูกต้อง อ่านต่อ ... 
bullet การประปาไฮฟองจากเวียดนาม ดูงานประปาไทย  นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้ดูงาน อ่านต่อ ...

| ประปาไทยดอทคอม | ข่าวน้ำ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 |