น้ำ จำเป็นต่อมนุษยชาติ และสรรพสิ่งบนโลก เราใช้น้ำร่วมกัน และมีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้ผู้คนคนเข้าถึงการใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อการดำรงชีพ

       สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ มีการประสานงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรู้ และความร่วมมือหลายด้าน นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย ตัวอย่างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลจากความร่วมมือเหล่านั้น

 

 

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
เรื่องการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ
(
International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors)
ครั้งที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
ใหม่!


การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มประเทศริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน้ำ ครั้งที่ 2
เรื่อง “การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทางน้ำเรื่องการใช้งานและการประปาทางเลือก”
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559
โรงแรม ฮิลตัน เรสซิเดนซ์
เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา


โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือน ไทย-สิงค์โปร์
(Civil Service Exchange Programme : CSEP)

ครั้งที่ 10 ด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 19–20 มกราคม 2554
ณ ประเทศ สิงคโปร์

| ประปาไทย.คอม | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ |