โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือน ไทย-สิงค์โปร์
(Civil Service Exchange Programme : CSEP)

โดยนางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 


ความเป็นมา

      จากปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากความไม่เพียงพอของทรัพยากรน้ำ บางพื้นที่ของประเทศไทย และความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ส้าหรับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการบริหารจัดการด้านความต้องการใช้น้ำ โดยจากการประชุมร่วมระหว่างไทย-สิงคโปร์ โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือน ไทย-สิงคโปร์ (Civil service Exchange Programme: CSEP) ครั้งที่ 10 ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 19–20 มกราคม 2554 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประชุม โดยมี ผู้อ้านวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในขณะนั้น (นางจรรยา ไตรรัตน์) สำนักบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายไทย เป็นผู้แทนสาขาสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการการประสานความร่วมมือระหว่างไทย-สิงค์โปร์ เกี่ยวกับเรื่อง Water Use Efficiency and Water Recycle เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการน้าน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งที่ประชุม CSEP ได้มีเห็นชอบในการสานต่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ด้านการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงค์โปร์

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อรับทราบข้อมูลบทบาท หน้าที่และโครงสร้าง ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle) และการใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า (Water Use Efficiency and Water Saving) ในภาคการใช้น้ำต่างๆ
  2. เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน้าน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle) และการใช้น้้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า (Water Use Efficiency and Water Saving)
  3. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการน้าน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
  4. เพื่อรับทราบแนวทางที่จะด้าเนินการอย่างยั่งยืน และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่ของประเทศไทย

การดำเนินงาน
       ในปีงบประมาณ 2557 ปกท.ทส. ได้อนุมัติให้ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำโดยนางจรรยา ไตรรัตน์ และคณะเดินทางไปร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการน้ำแ ละการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ Program to share more about water and reuse) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือน ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP ระหว่าง 1-4 มิถุนายน 2557 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการประชุมดังกล่าวได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้ำ ความมั่นคงด้านน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และความเชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งสิงค์โปร์ได้น้าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ซึ่งท้าให้เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาด้านน้ำในอนาคต และการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประทศโดยจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนั้น กรมทรัพยากรน้ำเห็นควรด้าเนินการความร่วมมือภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ดังกล่าวต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการน้าน้ำกลับมาใช้และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้

| ประปาไทย.คอม| การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ |