การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่อง Water Demand Management among Competing Sectors

    ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงาน International Conference on Water Demand Management among Competing Sectors ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

    ในส่วนของส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสไลด์รายงานประเทศไทย สำหรับนำเสนอในที่ประชุม โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน ได้รับเป็นผู้บรรยาย นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้แทนประเทศไทย  และสำนักบริหารจัดการน้ำ มอบหมายให้ผู้ร่วมประชุม 2 คน คือนายคณพศ วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมกับนายไตรรงค์ ปิมปา ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

    การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายเรื่อง "ASEAN of Fifty: Opportunities and Challenge" ได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และพระราชกรณียกิจเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย นอกจากนี้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ของไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ มีการศึกษาดูงาน ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะข องกรมชลประทาน และพิพิธภัณฑ์ประปาไทย ของการประปานครหลวง

    การประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอ รายงานประเทศ ของประเทศที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม

| ประปาไทย.คอม | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | น้ำระหว่างประเทศ |