น้ำจืด ก็ไม่ได้มีเหลือเฟือ


100 ปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำจืดลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเพราะป่าต้นน้ำถูกรุกล้ำ รวมทั้งการใช้ในภาคเกษตรกรรม และการแปรปรวนของสภาพอากาศโลก เท่ากับสูญเสียเครื่อง กักเก็บน้ำธรรมชาติ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม พฤติกรรมการใช้น้ำของผู้คน ทำให้เสีย มีเพิ่มขึ้น

การใช้น้ำประเทศไทย ใช้น้ำโดยประมาณดังนี้

  • ใช้น้ำเพื่อการเกษตร 73%
  • รักษาระบบนิเวศ 17%
  • อุตสาหกรรม 3%
  • อุปโภคบริโภค 7%

| น้ำจืดไม่ได้มีเหลือเฟือ | น้ำดื่มยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประหยัดน้ำ | ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ | กำจัดจุดรั่วไหล  | กระดุมประหยัดน้ำ | การใช้น้ำซ้ำ | การรีไซเคิล |
| วิธีประหยัดน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ | ประปาไทย.คอม |