ข่าวสัมปทาน

 
 

 

ใหม่! ๑๑ ,มิย. ๖ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน อบต.หนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ

   
 

 

 ๑๒ มิย. ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตสำนักงานประปาจังหวัดระยอง บริษัยูนิเวอร์
แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)
 
อ่านต่อ

   
 

  ใหม่! ๑๓ พค. ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ
 

อ่านข่าวย้อนหลัง...

 
 

 

 

ใหม่! ๑๐ ,มิย. ๖ สบจ. ส่วนกิจการประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  อ่านต่อ

 

 ๑๔ มิย. ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  อ่านต่อ

 

ใหม่! ๑๕ พค. ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านสวนล็อคปามและเดอะพาโน โครงการบ้านสวนเมืองถลางและโครงการการ์เด้นท์เพลส จังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ
 
 
 

 


คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา (e-Book)

คู่มือประชาชน การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานฯ (e-Book)

NEW!! รายงานผลแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา

 OnePage โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน

Flowchart กระบวนงานและขั้นตอนสัมปทานฯ

 

ข้อมูลเพื่อนสัมปทาน
 
 

 

 

 

 

 

       

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 แบบฟอร์ม สัมปทานน่ารู้

เก็บมาฝาก

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

  • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 10 : พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 9 : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 8 : พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 7 : พันธบัตรรัฐบาล  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 6 : ตั๋วเงินคงคลัง  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ การคานวณปริมาณนาดิบที่ต้องการสาหรับออกแบบระบบประปา  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ ประเภทของแหล่งน้ำดิบ  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ การคัดเลือกแหล่งน้าดิบส้าหรับผลิตน้าประปา  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ การจัดทารายละเอียดข้อกาหนดของระบบประปา  อ่านต่อ

  • เกร็ดความรู้ การกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการสาหรับงานวิศวกรรมระบบประปา  อ่านต่อ

รวมสัมปทานน่ารู้

 ย้อนหลัง...


 


 


 


 

 

 

 ติดต่อสอบถาม ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร
. 0-2271-6000 ต่อ 6632 หรือ 6856 โทรสาร 0-2271-6000 ต่อ 6715