ข่าวสัมปทาน

 
 

 

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ

   
 

  ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
   
 

  ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ อ่านต่อ
 

อ่านข่าวย้อนหลัง...

 
 

 

 

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ  อ่านต่อ

 

ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก อ่านต่อ

 

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ
 
 
 
 

 

คู่มือประชาชน การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานฯ (e-Book)

 OnePage โครงการตรวจกำกับประปาสัมปทาน

Flowchart กระบวนงานและขั้นตอนสัมปทานฯ

 

ข้อมูลเพื่อนสัมปทาน
 
 

 

 

 

 

 

       

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 แบบฟอร์ม สัมปทานน่ารู้

เก็บมาฝาก

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 • เกร็ดความรู้ คุณค่าจากอวกาศมาพัฒนาการให้บริการประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วันน้ำโลก (World Water Day)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ สมดุลของน้ำในร่างกาย  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความรู้เกี่ยวกับโอโซน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความเร็วที่เหมาะสมของน้ำในเส้นท่อ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ถังตกตะกอน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ หน้าที่ของถังกรอง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ทำไมต้องใส่สารส้มในเมื่อมีถังกรองอยู่แล้ว  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปัญหาการตกตะกอน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เล้ำดับขั้นตอนในกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pumps)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้น้า (Submersible Pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump)  อ่านต่อ

รวมสัมปทานน่ารู้

 ย้อนหลัง...


 


 


 


 

 

 

 ติดต่อสอบถาม ส่วนกิจการประปาสัมปทาน สำนักบริหารจัดการน้ำ ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร
. 0-2271-6000 ต่อ 6632 หรือ 6856 โทรสาร 0-2271-6000 ต่อ 6715