สัมปทานน่ารู้(1)  

 

 

 • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 10 : พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 9 : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 8 : พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 7 : พันธบัตรรัฐบาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ตราสารทางการเงิน ตอนที่ 6 : ตั๋วเงินคงคลัง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การคานวณปริมาณนาดิบที่ต้องการสาหรับออกแบบระบบประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประเภทของแหล่งน้ำดิบ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การคัดเลือกแหล่งน้าดิบส้าหรับผลิตน้าประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การจัดทารายละเอียดข้อกาหนดของระบบประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการสาหรับงานวิศวกรรมระบบประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ คุณค่าจากอวกาศมาพัฒนาการให้บริการประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วันน้ำโลก (World Water Day)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ สมดุลของน้ำในร่างกาย  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความรู้เกี่ยวกับโอโซน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความเร็วที่เหมาะสมของน้ำในเส้นท่อ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ถังตกตะกอน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ หน้าที่ของถังกรอง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ทำไมต้องใส่สารส้มในเมื่อมีถังกรองอยู่แล้ว  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปัญหาการตกตะกอน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เล้ำดับขั้นตอนในกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pumps)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าแบบจุ่มใต้น้า (Submersible Pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การกหนดระดับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ หารอยรั่วในท่อประปาใต้ดินโดยการฟังเสียง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ บ่อน้ำบาดาลที่ควรดำเนินการอุดกลบบ่อ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ขั้นตอนการแจ้งขอเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ รูปแบบการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ PAC  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ข้อควรระวังในการใช้น้ำประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ข้อต่อเกลียวใน PVC ฝังในกำแพงเกิดการปริแตกต้องเปลี่ยนใหม่ทำอย่างไรดี อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ จุดประสงค์ของการเติมสารส้มในระบบประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีบริโภคน้ำประปาอย่างปลอดภัย อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ปัญหานกพิราบกับโรงงานผลิตน้ำประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาประจำวัน อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประเภทการใช้น้ำบาดาล อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ปัญหาสนิมเหล็กในน้ำประปา ตอนที่ 1 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ปัญหาสนิมเหล็กในน้ำประปา ตอนที่ 2 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างประปาสัมปทานกับหมู่บ้านจัดสรร อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ใครมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรได้บ้าง อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตอนที่ 1 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตอนที่ 2 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การจัดการเกี่ยวกับการสูบจ่ายน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ จุดประสงค์ในการตรวจคุณภาพน้ำก่อนท้าประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ คุณสมบัติของน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีการใช้หอถังสูง อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ สิ่งเจือปนในน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การให้บริการน้าประปาของหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การซ่อมท่อประปาในอ่างผ้าใบ นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณภาพน้ำที่ดี  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ระบบตกตะกอนประปาผิวดิน : Clarifier  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ถังกวนเร็ว : Rapid Mixing Tank  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ใส่ใจสักนิด ก่อนคิดกดตู้น้ำดื่ม  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การบำบัด: Manganese Treatment แมงกานีส   อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เครื่องล้างชั้นกรองด้วยลม(Air Scouring Type)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วอเตอร์แฮมเมอร์ (Water Hammer)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ คลอรีน(Chlorine)ในน้ำประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วาล์วกันการไหลย้อนกลับ (check valve หรือ non-return valve)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การจัดสรรน้ำทิ้งภายในบ้าน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การติดตั้งถังเก็บน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การสูญเสียน้ำจากการรั่วไหล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การเลือกขนาดของถังพักน้า   อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประโยชน์ของสต๊อปวาล์ว อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีการเดินท่อประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีการทาข้นสลัดจ์ (Sludge Thickening)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เสียงดังที่เกิดจากการท้างานของปั๊มน้า อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ กระบวนการล้างย้อน (Back wash) ระบบใหม่ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ กลิ่นโคลนในน้ำประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ดื่มน้ำน้อยเสี่ยงกับมะเร็ง ต้องรักษาปริมาณน้ำให้พอกับที่สูญเสีย อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เรื่องของน้ำดื่ม ที่เราต้องใส่ใจ 1 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เรื่องของน้ำดื่ม ที่เราต้องใส่ใจ 2 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ไฮดรอลิคจั๊ม (Hydraulic Jump) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ แอร์เรเตอร์(Aerator)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ อัตราน้ำล้นผิว (Surface Loading)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ปากกาจับท่อ ใช้งานอย่างไร  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ปริมาณน้ำสูญเสีย (Water Loss)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ คุณสมบัติของตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาและการนำไปใช้ประโยชน์  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การเก็บน้ำตัวอย่าง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การประปาคอนเฟิร์ม คลอรีนในน้ำประปาไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ แร่ธาตุ สารพันประโยชน์ในน้ำประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วอเตอร์แฮมเมอร์ ตอนที่ 1- 2  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ โอโซนคืออะไร  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การใช้น้าประปาอย่างถูกวิธี  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การกำหนดขนาดท่อประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การสำรวจพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของระบบประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เครื่องตะบันน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประปาภูเขา   อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เหตุใดต้องมีการรายงานการวิเคราะห์อัตราค่าน้ำประปาและรายงานการวิเคราะห์อัตราค่ารักษามาตรวัดน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การรุกตัวของน้ำทะเล : ค่าความเค็มส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา และน้ำเพื่อการเกษตร  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ลักษณะการวางท่อประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ หลักการเลือกใช้ท่อน้าประปาชนิดต่างๆ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การทดสอบแรงดันท่อจ่ายน้าประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีการใช้ถังกรอง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การผสมคลอรีนน้าและใช้เครื่องจ่ายคลอรีน  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เทคนิคการติดตั้งปั๊มน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การเลือกใช้ปั๊มน้าที่เหมาะสม  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความแตกต่างของน้าบริสุทธิ์กับน้าสะอาด  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ กราฟเฮดของระบบปั้มน้ำ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ วิธีการติดตั้งปั๊มน้ำในแบบต่างๆ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ถังกรองทรายแบบล้างกลับต่อเนื่อง  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ประโยชน์ของน้ำอัลคำไลน์ (น้ำด่ำง)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การตรวจสอบการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ประปาภายในอาคาร  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าดิบ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ สัญลักษณ์ NFPA 704 คืออะไร  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับชลศาสตร์ของบ่อน้ำ (Hydraulics of wells)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ู้เรื่องการทดสอบหาปริมาณน้ำของบ่อบาดาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ รู้เรื่องการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์สูงในแหล่งน้ำบริโภคโดยเครื่องกรองน้ำ ระบบ อาร์ โอ  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เรื่องหลักการก่อสร้างบ่อ(Well Completion)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ เรื่องหลักการเลือกตำแหน่งจุดเจาะบ่อบาดาล  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ การกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  หลักที่ใช้ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องมีอ่างเก็บน้ำหรือไม่  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  อายุการใช้งานของระบบประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  คุณภาพน้ำประปา  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปรียบเทียบคุณภาพน้ำดิบฯ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  เปรียบเทียบมาตรฐานน้ำดื่ม อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  วิธีการฆ่าเชื้อโรค ตอนที่ 1 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  วิธีการฆ่าเชื้อโรค ตอนที่ 2 อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  การขอยกเลิกการใช้บ่อน้ำบาดาลกับการขอยกเลิกสัมปทานฯแตกต่างกันอย่างไร อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  การทดสอบการตกตะกอนของน้า อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปริมาณน้าสูญเสียในระบบประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคลอรีนในน้า อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster pump) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ระบบควบคุมและประมวลผลแบบรวมศูนย์ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ความกระด้าง (Hardness) ในน้าประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้าประปาจากระบบประปาสัมปทาน อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ ความเป็นกรด -ด่างในน้า (pH)  อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  การใช้และบำรุงรักษาปั้มสูบน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  การตกตะกอน (Sedimentation) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  การผลิตน้ำประปาด้วยระบบโอโซน (OZONE, O3) อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ถังพักน้ำ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  น้ำประปาเค็ม อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปัญหาคุณภาพน้ำดิบตามฤดูกาล อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  วิธีซ่อมบำรุงและรักษามาตรวัดน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายุการใช้งาน)ระบบเครื่องสูบน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ข้อแนะนำในการเลือกใช้ท่อน้ำ อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  ปัญหาคุณภาพน้ำประปาและการแก้ไข อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้  วิธีการบำรุงรักษาถังกรองน้ำประปา อ่านต่อ

 • เกร็ดความรู้ : การเลือกใช้บอลวาล์วหรือประตูน้าให้เหมาะกับงานอ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ท าไมต้องเลือกใช้อุปกรณ์ประปาที่ท าจากทองเหลืองแท้อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เหล็กและสังกะสี มาผลิตอุปกรณ์ประปาได้หรือไม่อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมอเตอร์สูบน้าบาดาลอ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เรซิน ตัวกำจัดความกระด้างอ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระดับของคุณภาพน้ำอ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การใช้น้ำประปาในภาวะน้ำท่วม อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :สารกรองสนิมเหล็กในน้ำบาดาล อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : รู้จักสิ่งเจือปนในน้ำกันหรือไม่ อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำบริโภค อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้รับสัมปทานสามารถว่าจ้างให้บริษัทอื่นผลิตน้ำประปาแทนได้หรือไม่  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : สัญญาซื้อขายน้ำดิบจะต้องมีหลักฐานยืนยันของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : สารเคมีช่วยเร่งการตกตะกอนของน้ำ  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบเพื่อการขอเพิ่มกำลังการผลิต  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดคลอรีนในน้ำประปาด้วยถ่านกัมมันต์  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : วิศวกรผู้ทำรายการคำนวณ  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : หลักฐานประเภทแผนที่และแผนผัง   อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ข้อควรระวังในการใช้น้ำประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ป้ายรายละเอียดข้างปั๊ม (Name Plate)  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ :  เมื่อไม่มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ :  ระบบประปาขนาดใหญ่ เหมาะสมกับชุมชนที่มีมาตรฐานอย่างไร    อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ลักษณะของหลักฐานประเภทแผนที่และแผนผัง    อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ :  ผู้รับสัมปทานที่จะเลิกประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ค่าใช้จ่ายในการรับรองผังแนวท่อฯ อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การรับรองผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : มาตรวัดน้ำที่ถูกต้องเป็นอย่างไร  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบอำนาจต่อได้หรือไม่  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ต้องทำอย่างไรบ้าง เมื่อต้องการจัดสร้างระบบประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ทุนสำรองน้อยกว่าค่าซ่อมบำรุงระบบประปาสามารถโอนสัมปทานได้หรือไม่  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การใช้สารเคมีสร้างตะกอนในน้ำประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจะต้องดำเนินการอย่างไร  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การวางท่อประปามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : กระบวนการและขั้นตอนการผลิตน้ำประปา  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบที่ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : การคำนวณความเข้มข้นสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  การล้างถังเก็บน้ำด้วยคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและการใช้คลอรีนอย่างปลอดภัย  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การเพิ่มสมรรถนะระบบประปาสัมปทาน  อ่านต่อ..

 • เกร็ดความรู้ : ทำไม้ต้องส่งผังแนวท่อจ่ายน้ำประปาให้กปน.หรือกปภ.รับรองมาตรฐาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การประกอบกิจการประปาระหว่างขอต่ออายุสัมปทานทำได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การตรวจสอบแบบแปลนท่อเมนจ่ายน้ำประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาค  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบประปาสัมปทาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : แผนธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการขอสัมปทานประปาอย่างไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : อำนาจการปรับปรุงอัตราค่าบริการประปาของ อปท อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เก็บค่าน้ำประปาอย่างไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอรับสัมปทานกรณีต่างจังหวัด  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เอกสารหลักฐานการขอเพิ่มกำลังการผลิต  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : น้ำกระด้างแก้ไขอย่างไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : วิธีการดูแลรักษาปั๊มน้ำ อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งวางท่อในเขตสัมปทานเพิ่มเติม  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : สิ่งแปลกปลอมในน้ำประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ทำไมจึงต้องมีหนังสือแจ้งแผนการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : น้ำสูญเสียคืออะไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้มอบอำนาจจากบริษัทควรมีจำนวนเท่าใด  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้รับมอบอำนาจมีหลายคน สามารถทำได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  ค่าใช้จ่ายในการย้ายเครื่องอุปกรณ์อันอยู่ในที่สาธารณะ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :   ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :   ขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสมกับบ้าน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :   การรักษาคุณภาพน้ำประปาในบ้านให้ดื่มได้  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  การขอดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาจะเริ่มต้นอย่างไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  อายุสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  ระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  การก่อสร้างองค์ประกอบของระบบประปาเพิ่มเติม  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  จะทำรายการคำนวณความเพียงพอของแหล่งน้ำอย่างไรดี  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  จะทำอย่างไรดี ระบบประปาสัมปทานการประปาส่วนภูมิภาคจำหน่ายน้ำแล้วก่อนสิ้นอายุสัมปทาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  สัญญาซื้อขายน้ำดิบจะต้องมีหลักฐานยืนยันของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  วิธีการจ่ายน้ำประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : วิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เรือและแพลอยน้ำที่ประดิษฐ์จากท่อพีวีซี  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้ตรวจสอบบัญชี  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประเภทของระบบท่อประธานจ่ายน้ำประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้: ประเภทของระบบกรองน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน Internal Rate of Return (IRR)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เคล็ด(ไม่)ลับกรณีประสบปัญหาการใช้น้ำประปาในภาวะอุทกภัย  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ใบอนุญาตทำงาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การแก้ไขข้อบังคับในสัญญาสัมปทาน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลด้วยระบบ E-Certificate   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุของท่อระบายน้ำทิ้งมีอะไรบ้าง  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : แบบแปลนกับรายการคำนวณออกแบบต้องสอดคล้องกัน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้คลอรีน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เกณฑ์ออกแบบท่อประธานจ่ายน้ำประปา มีอะไรบ้าง  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การใช้ลำแสงอัลตราไวโอเลต Ultraviolet ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ต้องการทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58(ตอนที่ 1)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้ตรวจสอบบัญชี ของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประสบการณ์การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : กำหนดอัตราการผลิตกรณีบริษัทผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้หน่วยงานของรัฐ   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประสบการณ์การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอดำเนินการสัมปทานประกอบกิจการประปาตอนที่ 2   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : อายุสัมปทานฯ สิ้นสุดแล้วสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุสัมปทานได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : จะทำเรื่องขออนุญาตเปิดจำหน่ายน้ำประปาได้เมื่อไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :ผลกำไรในการขอปรับอัตราค่าน้ำประปา อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประสบการณ์การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของผู้รับสัมปทาน ตอนที่ 1 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ค อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : จะขอขยายเขตสัมปทานได้หรือไม่ เมื่อยังมิได้ขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานโดยละเอียดในการขออนุญาตเปิดจำหน่ายน้ำประปามีอะไรบ้าง อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่เหลืออายุอีก 6 เดือน จะใช้เป็นหลักฐานในการขอต่ออายุสัมปทานฯ ได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : จะทำเรื่องขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปาได้เมื่อไร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : นำเงินทุนสำรองอื่นไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การรายผลการตรวจสอบผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผลการหารือการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 1  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 2  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 3  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : กระบวนการขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอปรับอัตราค่าน้ำประปาและค่ารักษามาตรวัดน้ำในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ระยะเวลาดำเนินการขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัดในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ขั้นตอนการดำเนินการกรณีพบการกระทำความผิด ปว 58ฯ  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การประกอบกิจการประปา ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : โครงการในสัญญาสัมปทานฯกับป้ายหน้าโครงการไม่ตรงกัน  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การติดตั้งประตูระบายอากาศ (Air relief valve)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ร่างกายคนเรา ต้องการน้ำวันละเท่าไหร่   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ไขข้อข้องใจ น้ำประปาดื่มได้   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ฉลาดเลือกซื้ออุปกรณ์ประปา ( ตอนที่ 1 )  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ฉลาดเลือกซื้ออุปกรณ์ประปา ( ตอนที่ 2 )  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ฉลาดเลือกซื้ออุปกรณ์ประปา ( ตอนที่ 3 )  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : แรงดันภายในท่อน้ำประปาสาเหตุเกิดจากอะไร?  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : กรณีขอต่ออายุสัมปทานฯ ต้องเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากระบบประปาทุกจุดหรือไม่?  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการฯ จะใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ตราเครื่องหมายที่พ่นสีไว้บนท่อประปานั้นมีความหมายว่าอย่างไร?  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  การติดตั้งหัวดับเพลิง  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เพิ่มกำลังการผลิตโดยใช้แหล่งน้ำเดียวกันจะต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบเพิ่มเติมหรือไม่??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : บริษัทจะทำสัญญาต่างตอบแทนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : น้ำประปาที่มีกลิ่นคลอรีน (CL2) มีอันตรายหรือไม่??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ :  น้ำประปา รั่วซึม ซ่อมแซมได้ไม่ยาก  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้รับสัมปทานจะขอลดค่าน้ำประปาจะสามารถทำได้หรือไม่??  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : หางหมู   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : หัวอุดเหล็กอาบสังกะสี   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : รัดแยก   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การเกิดสภาพ Negative Head  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ร่องนี้มีไว้สำหรับจักรยาน    อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ความหมายของหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ที่เก็บจักรยาน (ตอนที่ 4)   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ที่เก็บจักรยาน (ตอนที่ 5)    อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ที่จอดจักรยาน (ตอนที่ 7)    อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ร่องนี้มีไว้เพื่ออะไร ??   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ผู้ยื่นเรื่องขอโอนสัมปทานต้องเป็นใคร??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ความหมายของหมายเลขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลกรณีขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เรื่องข้องใจ  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ไซโคลน (Cyclone)   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Reversible Chain Wrench   อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ ตรวจสอบอย่างไร ??  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การตรวจสอบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : การตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Strap Wrench   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Bumper bar   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Circle Jacks   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Circle Jack (ตอนที่ 2)   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Drag bits   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Dart Valve bailer   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Rope Socket   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : pin และ box   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Corrugated Friction Socket   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : แผ่นช่วยตกตะกอน (Plate Settler)   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Spudding  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Horn Socket  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Rope Grab  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : จุดคุ้มทุน (Brake Even Point)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ซับ (Sub)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Unit Volume  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Guide Rail Fitting System  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : แลชแจ๊ค (Latch Jack)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การดูดติดผิว ตอนที่ 3 (Adsorbate)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การถูกเป่ากระเด็นออก (Blowing Out)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : ประโยชน์ของท่อช่วยตกตะกอน  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : จาร์เจาะ (Drilling Jar)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Kelly bar  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : วิธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบปริมาณน้ำ (ตอนที่ 1) วิธีเจทในแนวดิ่ง (Veritcal Jet Method)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : วิธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบปริมาณน้ำ (ตอนที่ 2) วิธีเจทในแนวนอน (Full Horizontal Jet Method)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบปริมาณน้ำ (ตอนที่ 3/1)วิธีวัดโดยใช้โอริฟิส (Orifices Method)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบปริมาณน้ำ (ตอนที่ 3/2)วิธีวัดโดยใช้โอริฟิส (Orifices Method)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : วิธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบประมาณน้ำ (ตอนที่ 4/1)วิธีวัดโดยใช้เวียร์ (Weir Method)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : วิธีวัดปริมาณน้ำสำหรับการทดสอบประมาณน้ำ (ตอนที่ 4/2)วิธีวัดโดยใช้เวียร์ (Weir Method)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : หูหิ้วเครื่องสูบน้ำซัมเมิสซิเบิ้ลมีไว้ทำไม?? อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : เวลาวิกฤติ (Critical Time)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Air Inlet – Relief Valves  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Specific Capacity (ตอนที่ 1)  อ่านต่อ...

 • เกร็ดความรู้ : เลือกสายไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำซัมเมิสซิเบิ้ลขนาดเท่าไร  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การกู้ (Fishing)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : กรวดกรุบ่อบาดาล (Gravel pack)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : เครื่องสูบน้ำโคลน (Mud Pump)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : เครื่องกวนในท่อ (Static Mixer)   อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Rope Spear  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : บ่อเปิด (Open Hole)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ท่อเซาะร่อง (SLOT)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ท่อกรอง (Screen)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : บ่อน้ำโคลน  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ก้านถ่วงน้ำหนัก(Drill Collar)  อ่านต่อ...

 • กร็ดความรู้ : ถังน้ำแบบ FRP คืออะไร อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ระยะเวลากักเก็บ (Hydraulic Retention Time)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Surge Tank  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ท่อน้ำล้น  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การพัฒนาบ่อบาดาล (Well Developing)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การดูดติดผิวและการดูดซึม (Adsorption and Absorption)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การดูดติดผิว ตอนที่ 1 (Adsorption)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การดูดติดผิว ตอนที่ 2 (Adsorbent)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การเกิดวังน้ำวน (vortex)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การหาซื้อหัวกรองน้ำ (Strainer)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ถังปฏิกิริยาแบบเท (Batch Reactor)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Convection Pattern  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : กระบอกตัก (Bailer)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ช่องว่าง (Void)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : น้ำโคลน  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ท่อรับทราย (Sand Trap)  อ่านต่อ...

 • กร็ดความรู้ : ความแตกต่างระหว่างชั้น 8.5 กับชั้น 13.5  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : กระเปาะอากาศ (Air Chamber)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การทำให้ข้น (Thickening)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การล่อน้ำ (Priming)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ฟลัชวาล์ว (Flush Valve)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ถังฟลัช (Flush Tank)  อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : หัวดับเพลิงที่พบที่ถนน (ตอนที่ 4) อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : มิเตอร์ไฟฟ้าระบบ TOU อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : โซลิดซ์ คอนแทคท์ (Solid Contact) อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Sludge blanket อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : การตกตะกอน (Clarification) อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ อ่านต่อ...

 • ศัพท์ประปา : Surface area of Media อ่านต่อ...

 • กร็ดความรู้ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อ่านต่อ...

 

[สัมปทานน่ารู้2] [สัมปทานน่ารู้3]

[ประปาไทย.คอม] [ประปาสัมปทาน]