กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 • ใหม่!กฎหมายฯ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : อายุสัมปทานฯ สิ้นสุดแล้วสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุสัมปทานได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : จะทำเรื่องขออนุญาตเปิดจำหน่ายน้ำประปาได้เมื่อไร  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ :ผลกำไรในการขอปรับอัตราค่าน้ำประปา อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ประสบการณ์การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของผู้รับสัมปทาน ตอนที่ 1 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 ค อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ: จะขอขยายเขตสัมปทานได้หรือไม่ เมื่อยังมิได้ขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ: ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารหลักฐานโดยละเอียดในการขออนุญาตเปิดจำหน่ายน้ำประปามีอะไรบ้าง อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่เหลืออายุอีก 6 เดือน จะใช้เป็นหลักฐานในการขอต่ออายุสัมปทานฯ ได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : จะทำเรื่องขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปาได้เมื่อไร  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : นำเงินทุนสำรองอื่นไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาได้หรือไม่  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : การรายผลการตรวจสอบผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ผลการหารือการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 1  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 2  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : การขอความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจบัญชีของผู้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตอนที่ 3  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : กระบวนการขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอปรับอัตราค่าน้ำประปาและค่ารักษามาตรวัดน้ำในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัด ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ระยะเวลาดำเนินการขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปาในต่างจังหวัดในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : ขั้นตอนการดำเนินการกรณีพบการกระทำความผิด ปว 58ฯ  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ: การประกอบกิจการประปา ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : โครงการในสัญญาสัมปทานฯกับป้ายหน้าโครงการไม่ตรงกัน  อ่านต่อ...

 • กฎหมายฯ : กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการภายหลังได้รับสัมปทาน
 • กฎหมายฯ : กระบวนการขั้นตอนในการตรวจกำกับกิจการประปาสัมปทาน
 • กฎหมายฯ : กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทาน
  - ในต่างจังหวัด
  - ในกรุงเทพฯ
 • กฎหมายฯ :  หลักเกณฑ์การทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำตื้นเพื่อขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
 • กฎหมายฯ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
 • กฎหมายฯ : ข้อกำหนดในการออกแบบระบบประปา เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการประปาสัมปทาน
 • กฎหมายฯ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการกิจการประปาสัมปทาน หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
 • กฎหมายฯ : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58
 • กฎหมายฯ : หลักเกณฑ์ดำเนินการสัมปทานประกอบกิจการประปา หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 หน้า 9
 • กฎหมายฯ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 หน้า1 หน้า2

 

 

[ประปาไทย.คอม] [ประปาสัมปทาน]