หวั่นน้ำลำตะคองไม่พ้นหน้าแล้งปี 60

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 (ชป.8) นครราชสีมา นายมรุธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ชป.8 และ นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 80 แห่ง ร่วมรับฟังการชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ล่าสุดมีปริมาณรวม 116.55 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 37 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร เพื่อขอมติพิจารณาแผนการบริหาร จัดการน้ำในปี 60 ให้ประชาชนกว่า 4 แสนคน มีน้ำอุปโภค บริโภคได้พอเพียง
นายสุทธิโรจน์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างลำตะคอง มีน้อยกว่าทุกปี มติ JMC ลุ่มน้ำลำตะคอง จึงให้ระบายน้ำออกจากอ่าง ฯ ไม่เกิน 5 ลบ.เมตร ต่อวินาที เพื่อใช้อุปโภค บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ โดยให้การประปาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ปรับระบบการผลิตน้ำประปา โดยลดการสูบน้ำดิบจากอ่างลำตะคอง เดิมวันละ 8 หมื่น ลบ.เมตร คงเหลือไม่เกิน 4 หมื่น ลบ.เมตร โดยให้สูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี วันละ 8 หมื่น ลบ.เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว และส่งน้ำให้การประปาท้องถิ่นที่สูบน้ำท้ายอ่าง ฯ รวม 77 แห่ง วันละ 137,690 ลบ.เมตร พร้อมให้การประปาทุกแห่ง เร่งสูบน้ำดิบเข้าไปเก็บกักทุกวันและให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำดิบและให้งดส่งน้ำทำนาปรัง ให้สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ท้ายอ่าง ฯ รวม 154,195 ไร่ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม โครงการฯ ไม่สามารถสนับสนุนน้ำช่วยเพาะปลูกได้ตามที่ร้องขอ

แหล่งที่มา : สยามรัฐออนไลน์  ฉบับวันที่  14 พฤศจิกายน 2559

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]