เทศบาลตำบลช่อแฮ หนุนฝายยางรถยนต์ ช่วยชะลอน้ำ-บรรเทาภัยแล้ง

             นางสาวเกษร ปลาลาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขช่อแฮ เปิดเผยว่า วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล (ทต.) ช่อแฮ และ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะต้องมีการใช้น้ำในการทำการเกษตร แต่จากสภาวการณ์ปัจจุบันพื้นที่ ตำบลช่อแฮ และ ตำบลป่าแดง มักประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเกิดจากภาวะโลกร้อน หรือเกิดจากป่าไม้ถูกทำลาย

                ดังนั้นแนวคิดการทำฝายยางรถยนต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือและแนวคิดของผู้ที่มีประสบการณ์การทำฝายแห่งนี้แล้วที่ จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิริยาลัย รุ่น 2511 การบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ ทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำโดยใช้ยางรถยนต์
ที่บริเวณหน้าลำน้ำริม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022 ที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยการนำของนายประศาสน์ ภาคธูป อดีตนายอำเภอขุนตาล ที่เคยนำแนวคิดการทำฝายด้วยยางรถยนต์เก่า มาทำที่ จังหวัดน่าน และประสบความสำเร็จ สามารถกักเก็บน้ำ และคงทนถาวรด้วย

                สำหรับการทำฝายยางรถยนต์ มีส่วนผสมของหิน ปูน เพื่อให้เกิดความคงทน และยืนยาวในการใช้งาน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค ชะลอการไหลของน้ำไม่ให้แรงเกินไป ช่วยให้ตะกอนไม่ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง ลดมลภาวะ เนื่องจากยางรถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว ถ้านำไปเผาทำลายก็จะเกิดสภาวะโลกร้อนและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอีกด้วย
 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่  20 พฤษภาคม 2557

รายงาน :  ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]