นายก อบต.อิปุ่ม ของบสร้างระบบประปา 13 หมู่บ้าน

เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
จักรกฤษ  บัวเทศ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

 

            รังสรรค์ สุภาษิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เคยเป็นสมาชิกสภา อบต.อิปุ่ม 1 สมัย ก่อนลงสมัครนายก อบต.โดยตรง และได้รับความไว้วางใจให้บริหารงาน อบต.อย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

"อบต.อิปุ่ม มีพื้นที่ประมาณ 126 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี 13 หมู่บ้าน มีประชากร 4,373 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อบต.มีรายได้และงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 17,807,674 บาท มีแนวคิดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้งตำบล สร้างชุมชนน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริการประชาชน เปิดให้ประชาชนตรวจสอบ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาขยายศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชน สร้างวิสัยทัศน์การกีฬา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาประเพณีดีงาม ตลอดจนสงเคราะห์ดูแล ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคนยากจนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

"ปัจจุบันยังมีปัญหาการคมนาคม และเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูง แทบไม่มีพื้นที่ราบเลย ซึ่งการพัฒนาต้องใช้งบประมาณสูง เกินขีดความสามารถของ อบต. รวมทั้งประปาหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน และปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม และป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกทำลาย ฯลฯ"
 

 [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]
แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน  ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น โดย พิสิฐ ราคาแพง หน้า 8