อบต. สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สร้างประปาหมู่บ้านและแหล่งสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
 

       

        มนัส มาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วางแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างแก้มลิงลำน้ำแม่แตงที่มีลำน้ำสาขาไหลผ่าน เนื่องจากภูมิประเทศ 80% เป็นภูเขา ซึ่งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ อีกทั้งมี 2-3 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จึงต้องสร้างประปาหมู่บ้านและแหล่งสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

        ตำบลสบเปิง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงาม ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8,000 คน จึงมีเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ มีพิธีบวชป่า สืบชะตาสายน้ำ ทำฝายแม้ว และแนวกันไฟป่า รวมทั้งมีหมู่บ้าน 2 แห่ง คือ บ้านแม่ลอด หมู่ที่ 10 ซึ่งประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยง และบ้านกิ่วผาหมอน หมู่ที่ 11 ประชากรเป็นชาวม้ง ยังที่เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก

        พื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตกหมอกฟ้า ตาดเปา มีวัดท่าข้าม มีจิตรกรรมฝาผนังอายุ 200-300 ปี ซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้ว ดังนั้น จะปลูกแคแสดบริเวณสองข้างเส้นทางท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ประจำถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตำบล อนุรักษ์สินค้าชุมชน เช่น ผ้าทอ เย็บปักถักร้อย เครื่องเงินของชาวไทยภูเขา และกล้วยแปรรูป และในปี 2552 ตั้งงบประมาณพัฒนา 21 ล้านบาท เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง จัดสวัสดิการชุมชนส่วนโครงสร้างพื้นฐานตั้ง งบฯ 1 ล้านบาทเท่านั้น

 

        [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2551 หน้า 8 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น