โครงการหนึ่งใจให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จ.มุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบถังเก็บน้ำพระราชทานขนาดความจุ 2,000 ลิตร ตามโครงการหนึ่งใจให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่หมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคใน จ.มุกดาหาร 20 ถัง 20 หมู่บ้าน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร่วมในพิธี

            นายธวัชชัยกล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใย และทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ทรงให้มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินโครงการหนึ่งใจให้ประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

            โดยจัดหาอุปกรณ์กักเก็บน้ำไปติดตั้งให้ชุมชน หรือหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในปี 2557 มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถัง เป็นเงิน 13 ล้านบาท แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 26 จังหวัด
 

แหล่งที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 พฤษภาคม 2557

รายงาน :   ส่วนส่งเสริมการจัดการ

[ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]