เทศบาลตำบลบางริ้น อ.เมือง จ.ระยอง พัฒนาฝายเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

       

       

        ชวลิต เทพประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางริ้น อ.เมือง จ.ระยอง กล่าวถึงการบริหารหลังรับมอบฝายน้ำล้นคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น จากกรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดูแลและบำรุงรักษา เพื่อสาธารณประโยชน์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า ฝายน้ำล้นคลองบางริ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง 41.7 ล้านบาท และเทศบาลตำบลบางริ้นสมทบงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการปิด-เปิดบานประตูระบายทราย และก่อสร้างกล่องป้องกันเครื่องกว้าน 350,000 บาท ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร

    ฝายคลองบางริ้น มีประโยชน์ต่อประชาชนมาก เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 2 หมู่บ้าน 2,500 ครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูกกว่า 5,000 ไร่ และแหล่งน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน หล่อเลี้ยงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนองทั้งตำบลเขานิเวศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง ถือได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆ ที่ผ่านมาได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 1 ล้านตัว บริเวณเหนือฝาย เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้สูญพันธุ์ รักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งได้เตรียมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณฝายคลองบางริ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดซึ่งจะจัดกิจกรรมทางน้ำ เช่น แข่งขันเรือพายขึ้นโขนชิงธง และประเพณีลอยกระทง"
 

        [ประปาไทย.คอม] [ข่าวภูมิภาค]

แหล่งข่าว:หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2552 หน้าที่ 8 คอลัมน์ ผู้แทนท้องถิ่น โดยวิมล หนูแก้ว