เครื่องกรองถ่านกะลามะพร้าวเดล่อน (Dron)

 

เดล่อน (Dron) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปริมาณเหล็กในน้ำดิบค่อนข้างสูง (เหล็กมากกว่า 5 มก./ล.) เดล่อนมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ถ่านกะลามะพร้าว ที่ทำการเผากะลามะพร้าว  เพื่อมาดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่มีปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลที่สูงเกินกว่า 5 มก./ล. ทั้งนี้ ถังกรองโดยทั่วไปไม่สามารถกำจัดเหล็กให้ได้ตามมาตรฐาน สร้างปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรอง คือ มีค่าเหล็กในปริมาณที่สูง ถึงแม้ว่าจะผ่านถังกรองสนิมเหล็กแล้วก็ตาม การปรับปรุงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเดิม หรือถังกรองสนิมเหล็กเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำเดล่อนมาใช้งานนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล็กในน้ำที่มีปริมาณสูง องค์ประกอบของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีเหล็กสูงนี้ มีกระบวนการขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังรูปที่ 1 โดยระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้เดล่อนในการกำจัดเหล็กในน้ำดิบที่มีปริมาณเหล็กสูง ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดังนี้

รูปที่ 1 กระบวนการขั้นตอนการกำจัดเหล็กโดยใช้เดล่อน

 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้เดล่อน

 

องค์ประกอบของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

กระบวนการขั้นตอนและส่วนประกอบของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้เดล่อน แสดงดังรูปที่ 1 และ 2

1.บ่อน้ำตื้น

            เป็นบ่อน้ำตื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.20 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.00 เมตร มีความลึก 10.00 เมตร โครงสร้างของบ่อน้ำตื้นแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 โครงสร้างของบ่อน้ำตื้น

 

2.เดล่อน (Dron)

            เดล่อนทำจาก ท่อพีวีซีด้านในจะบรรจุถ่านกะลามะพร้าว ไว้ท่อพีวีซีที่ใช้ทำเดล่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จะอุดปลายด้านหนึ่ง ด้วยแผ่นพีวีซี ซึ่งจะใช้วิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมพีวีซี ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งอุดด้วยแผ่นพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ที่เจาะรู เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว เพื่อสอดท่อที่กึ่งกลางของแผ่นพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สอดท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ที่เจาะรูรอบท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว เชื่อมด้านที่สอดผ่านแผ่นพีวีซี จนชนกับแผ่นพีวีซีที่อุดท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว อีกด้านหนึ่ง ระหว่างท่อพีวีซีขนาด 8 นิ้วกับท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว บรรจุถ่านกะลามะพร้าว จนเต็มหลังจากนั้นเชื่อมท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว กับรูที่เป็นแผ่นอุดที่สอดท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว เข้าไปเดล่อนก็พร้อมใช้งาน ลักษณะของเดล่อน ดังในรูปที่ 4 และรูปที่ 5

รูปที่ 4 เดล่อนอุปกรณ์ช่วยในการกำจัดเหล็กในน้ำ

 

รูปที่ 5 โครงสร้างภายในของเดล่อน

  |ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา : หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

         สำนักบริหารจัดการน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำ