การวางโครงการก่อสร้างและการออกแบบระบบประปา

1.การวางโครงการก่อสร้างระบบประปา  มีแผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

 

 

กล่องข้อความ: กำหนดพื้นที่ให้บริการน้ำประปา
กล่องข้อความ: กำหนดปีเป้าหมายของโครงการน้ำ

กล่องข้อความ: คาดการจำนวนประชากรที่จะให้บริการน้ำประปา

กล่องข้อความ: คาดการปริมาณน้ำประปาที่จะให้บริการประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: การกำหนดขนาดระบบประปา

 

กล่องข้อความ: ออกแบบระบบประปา

กล่องข้อความ: ระบบน้ำดิบ

 

กล่องข้อความ: ระบบผลิตน้ำประปา

กล่องข้อความ: ระบบส่งน้ำประปา

กล่องข้อความ: ระบบจ่ายน้ำประปา

กล่องข้อความ: ระบบส่งน้ำประปา

 

 

 

 

กล่องข้อความ: ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ
 

กล่องข้อความ: ระบบชักน้ำดิบ

กล่องข้อความ: ระบบส่งน้ำดิบ

 

 

 

 

 

 

2.การออกแบบระบบประปาสามารถแยกการออกแบบเป็น  2 ลักษณะ คือ

    2.1 ระบบประปาใช้แหล่งน้ำผิวดิน  มีแผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้

 

 

 

กล่องข้อความ: แหล่งน้ำผิวดิน
แม่น้ำ, ทะเลสาป , อ่างเก็บน้ำ

 

 

กล่องข้อความ: ท่อชักน้ำ

กล่องข้อความ: ฝายชักน้ำ

กล่องข้อความ: ประตูชักน้ำ

กล่องข้อความ: หอชักน้ำ

กล่องข้อความ: ท่อกรองชักน้ำ

กล่องข้อความ: บ่อดักตะกอนหนัก

 

กล่องข้อความ: ถังรับน้ำดิบ
กล่องข้อความ: ระบบรวมตะกอน

 

 

กล่องข้อความ: ระบบตกตะกอนแบบ Solid Contact

กล่องข้อความ: ถังตกตะกอน

กล่องข้อความ: ถังตกตะกอนแบบเคมี

กล่องข้อความ: ระบบกรองเร็ว
กล่องข้อความ: ระบบจ่ายสารคลอรีน
กล่องข้อความ: ถังเก็บน้ำใส
กล่องข้อความ: ถังน้ำใสจ่ายน้ำประปา

 

กล่องข้อความ: ระบบกรองช้า

 

 

กล่องข้อความ: หอกระจายน้ำ

กล่องข้อความ: หอถังสูง

 

กล่องข้อความ: ระบบจ่ายน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ระบบประปาใช้แหล่งน้ำใต้ดิน มีแผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: น้ำใต้ดิน,น้ำซับ

 

กล่องข้อความ: ท่อกรอง

กล่องข้อความ: บ่อตื้น
กล่องข้อความ: บ่อบาดาล

กล่องข้อความ: ถังรับน้ำ

 

กล่องข้อความ: ระบบกรองช้า

 

กล่องข้อความ: ระบบจ่ายสารคลอรีน

 

 

 

 

กล่องข้อความ: หอกระจายน้ำ

 

 

กล่องข้อความ: ถังเก็บน้ำใส
กล่องข้อความ: ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 2>>>


|ประปาไทย|เทคโนโลยีฯ|

ที่มาคู่มือการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ก่อสร้างและบำรุงรักษา
กองพัฒนาน้ำสะอาด กรมโยธาธิการ

กล่องข้อความ: ถังน้ำใสจ่ายน้ำประปา

กล่องข้อความ: หอถังสูง