อัลตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษได้ผล

                  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และคณะนักวิชาการและนักวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดเผยถึงการใช้เครื่องอัลตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษว่า แรกเริ่ม เราต้องทำความรู้จักกับสาหร่ายพิษก่อน ซึ่งในที่นี้ คือสาหร่ายพิษ Microcystis spp. ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สร้างสารพิษไมโครซิสติน  อันเป็นสารที่มีผลต่อตับ ก่อให้เกิดตับอักเสบและเร่งการเกิดมะเร็งของตับ นอกจากจะเกิดขึ้นกับคนแล้ว พิษของสาหร่ายชนิดนี้ยังมีผลโดยตรงต่อสัตว์น้ำหรือสัตว์บกที่ไปบริโภคน้ำที่มีสาหร่ายชนิดนี้อยู่

                  ดังนั้น  เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญอย่างรวดเร็วของ Microcystis spp.และสาหร่ายชนิดอื่นๆ รวมถึงคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของแหล่งน้ำได้และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัลตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษ ทีมนักวิจัยจึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศและบริษัท O.K.D Environment Co.,Ltd  และบริษัท CS Global Trade Co.,Ltd  ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องอัลตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษ


สถานที่เก็บตัวอย่าง

                 ในกระบวนการทดสอบ ทีมนักวิจัยได้ใช้ บริเวณสวนสาธารณะท่าดินแดง และกองทัพอากาศ  โดยในการทดสอบได้ทำการศึกษาชนิดและปริมาณสาหร่าย Microcystis spp. และสาหร่ายชนิดอื่นๆบริเวณสวนสาธารณะท่าดินแดง ทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 13 ครั้ง ตั้งแต่ไม่ได้ติดตั้ง เครื่องอัลตราโซนิคในครั้งที่ 1 และเริ่มติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคตั้งแต่ครั้งที่ 2 ถึง 13 โดยเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 แล้วพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 5 ดิวิชั่น 41 สปีชีส์ และพบสาหร่ายที่สร้างสารพิษได้ทั้งหมด 7 ชนิด คือ Cylindrospermopsis phillippinensis , C.raciborskii , Microcystis aeruginosa , Planktolyngbya limnetica , Oscillatoria Limosa , Oscillatoria tenuis และ Phormidium sp.1 และยังพบอีกว่า สาหร่ายชนิด Microcystis aeruginosa เป็นชนิดเด่น


แหล่งน้ำที่ติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคแล้ว 2 เดือน

            เมื่อติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคที่แหล่งน้ำแล้วพบว่า จำนวนเซลล์สาหร่ายพิษมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  จนกระทั่งไม่พบสาหร่ายชนิดนี้เลยในการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งสุดท้าย  โดยพบว่ามีการเจริญแทนที่กันโดยสาหร่ายชนิดอื่นๆที่ไม่ได้สร้างสารพิษ และเป็นสาหร่ายที่มักพบในน้ำคุณภาพปานกลาง จึงแสดงให้เห็นว่าน้ำมีคุณภาพดีขึ้น  ต่อประสิทธิภาพที่เครื่องอัลตราโซนิคที่สามารถกำจัดสาหร่ายพิษได้นั้นดร.สิริแข เล่าว่า คลื่นความถี่จากเครื่องอัลตราโซนิค จะเข้าไปทำลายเซลล์สาหร่ายให้แตกและตายไปในที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายวงกว้างในการกำจัดสาหร่ายในแหล่งน้ำที่มีบริเวณพื้นที่ที่กว้างขึ้นต่อไป


|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา : http : //www.news rmutt.ac.th/archives/9818#more-9818