ผลงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคงานวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอด
ของการประปาส่วนภูมิภาค


บทคัดย่อ
เนื่องมาจากปัญหาการจราจรหนาแน่น และสภาพพื้นที่ที่จำกัดในตัวเมืองของบางจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้นำการก่อสร้างงานวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอด (Pipe Jacking ) มาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการก่อสร้างงานวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การดันท่อปลอกคอนกรีตแล้วรอยด้วยท่อประปา 2) การดันท่อเหล็กเหนียว2ชั้น และ 3) การดันท่อคอนกรีตที่มีท่อเหล็กเป็นท่อวงใน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคขณะทำการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อต้นทุน และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของงานวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอดทั้ง 3 รูปแบบ
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านระยะเวลาในการก่อสร้างรูปแบบการดันท่อคอนกรีตที่มีท่อเหล็กเป็นท่อวงใน ใช้เวลาในการดันท่อเร็วที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมรอยต่อ เพราะท่อปลอกคอนกรีตเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อแบบบ่ารับ ด้านต้นทุนการก่อสร้าง รูปแบบการดันท่อเหล็กเหนียว 2 ชั้น ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด เนื่องจาก มีขั้นตอนการทำงานน้อย ด้านประสิทธิภาพการก่อสร้างรูปแบบการดันท่อคอนกรีตที่มีท่อเหล็กเป็นท่อวงในมีความแม่นยำในการดันท่อสูง สามารถปรับแนวได้ง่าย ทำให้ดันท่อในแนวโค้งได้ดีกว่ารูปแบบอื่น การศึกษานี้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกรูปแบบการก่อสร้างงานวางท่อประปาของการประปาภูมิภาคต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษารายละเอียดของวิธีการดันท่อลอด ชนิดท่อ บ่อดัน บ่อรับ ที่ใช้ในงานดันท่อลอดของการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น จะทำการศึกษาเฉพาะในส่วนของงานวางท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 – 1,500 มม.ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบการดันท่อปลอกคอนกรีตแล้วร้อยด้วยท่อประปา 2. รูปแบบการดันท่อเหล็กเหนียวสองชั้น และ 3. รูปแบบการดันท่อคอนกรีตที่มีท่อเหล็กเป็นท่อวงใน ในส่วนงานดันท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1,000 มม. ซึ่งใช้รูปแบบการดันท่อปลอกเหล็กเหนียวแล้วร้อยด้วยท่อประปา ผู้วิจัยมิได้ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้
ประโยชย์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เผยแพร่เทคนิคงานก่อสร้างวางท่อประปาโดยวิธีดันท่อลอด ทั้ง 3 รูปแบบให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง
2. การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนการดำเนินการก่อสร้าง
3. การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เลือกวิธีการก่อสร้างวางท่อประปาได้อย่างเหมาะสม
4 การประปาส่วนภูมิภาค ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพ ของการก่อสร้างโครงการของ การประปาส่วนภูมิภาคในอนาคต
 

 

|ระปาไทยฯ|เทคโนฯ|


ที่มา:งานวิจัย นายศราวุฒิ ก่องใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี