วิธีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบาดาล
                   ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเอกสาร(แคตาล๊อก)ที่ผู้รับจ้างส่งมาว่ามีข้อมูลบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อต่างๆ ตามตัวอย่างข้างบนครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดหาเอกสารมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และถ้าครบถ้วนแล้วถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนี้
                  1.ตัวเรือนเครื่องสูบและเพลาเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบว่าทำจากสแตนเลสหรือไม่
                  2.มีข้อมูลหรือรูปแสดงให้เห็นว่ามีลิ้นหรือน้ำกลับ (check valve) อยู่ภายในตัวเครื่องสูบน้ำหรือไม่
                  3.ความเร็วรอบในการทำงานของเครื่องสูบน้ำ อยู่ในช่วง 2,700 – 3,000 รอบต่อนาที หรือไม่ สำหรับปริมาณน้ำที่สูบความสูงในการสูบส่ง และประสิทธิภาพในการสูบ มีวิธีการตรวจสอบตามรายละเอียด เรื่องการพิจารณาแผนภาพ (กราฟ) ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำบาดาล
                 4.ตรวจสอบว่าปากท่อส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 1 1/2นิ้ว
                 5.มอเตอร์ขับเคลื่อนของเครื่องสูบน้ำ
                     *จะต้องใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ มีกำลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์
                     *ความเร็วรอบในการทำงานระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบต่อนาที ซึ่งความเร็วรอบดังกล่าวจะสัมพันธ์ กับความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ
                     *ข้อต่อที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ ต้องทำด้วยสแตนเลส
                     *ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้า
                        -ต้องเป็นชนิดที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ มิใช่ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน (Water lubricated carbon bearing system)
                        -แกนขดลวดของมอเตอร์เป็นชนิดมิด (Hermatically sealed stator)
                        -มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าภายในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส (Built – in lighting arrestors ( design for single phase)
                        -ซีลกันน้ำแกนเพลามอเตอร์เป็นแบบ Lip type (Lip type shaft seal)
                        -สามารถป้องกันการกระแทกกลับของน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 650 ปอนด์ (Downward thrust not less than 650 lbs)
                        -ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดเสียบปลั๊กพร้อมขันเกลียว
                        -มีชุดสำหรับสตาร์มอเตอร์ของบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์

                                           

การอ่านเนมเพลทของเครื่องสูบน้ำบาดาล
                    โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของมอเตอร์ และส่วนเครื่องสูบน้ำ
1.รายละเอียดของเนมเพลทเครื่องสูบน้ำ
                    หมายเลข 1 Rexco pump หมายถึง เครื่องสูบน้ำยี่ห้อเลนส์โก้
                    หมายเลข 2 T4 NR 9 หมายถึง รุ่นของเครื่องสูบน้ำ
                    หมายเลข 3 2875 RPM หมายถึง ความเร็วรอบที่เครื่องสูบน้ำต้องการ
                    หมายเลข 4 2.0 HP หมายถึง ขนาดของแรงม้าเครื่องสูบน้ำต้องการ เท่ากับ 2.0 แรงม้า
2.รายละเอียดของเนมเพลนมอเตอร์
                    หมายเลข 1 MODEL 242365010 HP 2.0 KW 1.5 PH 1
                      หมายถึง มอเตอร์เป็นรุ่น 24236510 ขนาด 2 แรงม้า หรือ 1.5 กิโลวัตต์ ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส
                    หมายเลข 2 VOLTS 220 RPM 2875 HZ 50
                      หมายถึง ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ความเร็วรอบของมอเตอร์ เท่ากับ 2875 รอบ/นาที
                    หมายเลข 3 S.F. MAXAMP15
                      หมายถึง ค่ากระแสสูงสุดที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่ากับ 15 แอมป์
                    หมายเลข 4 FRANKLIN ELECTRIC
                      หมายถึง มอเตอร์ยี่ห้อแฟรงค์กลิน

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา: คู่มือควบคุมงานระบบปนะปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
     สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม