การกำหนดรายละเอียดเพื่อการจัดซื้อปั๊ม (ตอนที่1)

 

 

การที่จะซื้อปั๊มให้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการและได้ปั๊มที่ดีคุ้มกับราคาที่สุดนั้น  มีขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อที่สำคัญสองขั้นตอนด้วยกัน  คือ

1.     มีการกำหนดลักษณะและรายละเอียด (Specification)ของปั๊มที่ต้องการอย่างเหมาะสม

2.     ผู้พิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจมีความรู้และคุ้นเคยกับวิธีการพิจารณาเลือกปั๊มเป็นอย่างดี

ปั๊มที่สมควรได้รับการพิจารณาเลือกซื้อไว้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นปั๊มที่มีราคาถูกเสมอที่สุดไป  แต่ควรเป็นปั๊มที่มีความความเหมาะสมในแง่การลงทุน  กล่าวคือ ต้นทุนและและค่าใช้จ่ายในการใช้งานตลอดอายุการใช้งานของมันน้อยที่สุด  มีความเชื่อถือได้ในแง่ของความทนทานและความสะดวกในการจัดหาอะไหล่เมื่อจำเป็นต้องซ่อม

การจัดซื้อปั๊ม

การจัดซื้อปั๊มที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไป อาจแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะด้วยกันคือ  วิธีแรกผู้ต้องการใช้ปั๊มแจ้งความประสงค์และสภาพการทำงานให้บริษัทผู้จำหน่ายทราบและมอบให้ผู้จำหน่ายเลือกปั๊มพร้อมอุปกรณ์ต่างๆในระบบให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้ขาย  ส่วนอีกวิธีหนึ่งผู้ซื้อมีการออกแบบหรือกำหนดระบบไว้เรียบร้อยแล้ว  และมอบให้ผู้ขายเสนอราคาปั๊มที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ผู้ซื้อกำหนด

สำหรับวิธีแรกนั้นถ้ามีผู้เสนอขายหลายบริษัท  ขนาดของระบบและราคาที่เสนออาจจะแตกต่างกันได้หลายเท่าซึ่งทำให้ยากแก่การพิจารณา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้จำหน่ายไม่มีความรู้ในการออกแบบที่ดีพอหรือผู้จำหน่ายอาจต้องการขายปั๊มที่มีอยู่ในสต๊อกมากกว่าที่จะเสนอให้ใช้ปั๊มที่คุณสมบัติเหมาะสมกว่าแต่ต้องสั่งเข้ามาใหม่  ดังนั้น  ถ้าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วควรจะได้มีการออกแบบทั้งระบบแล้วกำหนดรายละเอียดของปั๊มและอุปกรณีที่ต้องการก็จะได้ปั๊มและระบบที่ดีกว่า                                                                                    

การกำหนดรายละเอียด                                                                       

  การกำหนดรายละเอียดนั้นเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้จำหน่ายปั๊มเพื่อให้ผู้ขายสามารถเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ซื้อมากที่สุด  โดยการกำหนดรายละเอียดดังกล่าว  ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าของหลายบริษัทมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาเลือกซื้อปั๊มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด

ในการจัดซื้อปั๊มขนาดใหญ่โดยทั่วๆไป  รายการที่จะต้องกำหนดรายละเอียดอาจจะแยกออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆด้วยกัน  คือ                                                                                                                                                                                      

1.ตัวปั๊ม(Pump)                                                                                                                                                                                                                               

2.ต้นกำลัง(Drive)                                                                                                                                                                                                           

3.อุปกรณ์และอะไหล่

                4.ข้อตกลงอื่นๆ

การกำหนดรายละเอียดของปั๊ม

            รายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุเกี่ยวกับตัวปั๊มมีดังต่อไปนี้  คือ

                1.ชนิดของปั๊ม  ว่าเป็นแบบเซนติฟูกอล  สูบชัก (Reciprocating)  พร้อมทั้งระบุจำนวนชั้น (Stage)หรือจำนวนลูกสูบด้วย

                2.ลักษณะของตัวปั๊ม  ว่าเป็นแบบเพลาตั้ง  เพลานอน  ชนิดของวัสดุที่ทำใบพัดและเรือนปั๊ม   อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ต้องการให้มี  เช่น แหวนกันสึก เป็นต้น

                3.สภาพการทำงาน  ชนิดและคุณสมบัติของของเหลวที่จะสูบ  อุณหภูมิ  อัตราการสูบและเฮดที่ต้องการNPSH a รอบความเร็วของต้นกำลังที่จะใช้  ประสิทธิภาพการทำงานต่ำสุดที่จะยอมรับได้   ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูบกับเฮดรวมในช่วงที่จะใช้งาน

                4.วิธีป้องกันการรั่ว

                5.วิธีการล่อน้ำที่จะใช้

                เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของปั๊มมากพอแก่การพิจารณา  จะต้องกำหนดให้ผูขายแนบรายละเอียดของปั๊มที่จะเสนอขายพร้อมแค๊ตตาล๊อกและกราฟแสดงลักษณะการทำงาน (Characteristic  Curves) ซึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูบกับเฮด  ประสิทธิภาพ  แรงม้าที่ต้องการและ HPSHr  มาประกอบการพิจารณาด้วย

                ถ้าปั๊มดังกล่าวได้รับการเลือกซื้อจะต้องกำหนดให้ส่งมอบพร้อมคู่มือดังต่อไปนี้  คือ

                ก.คู่มือแนะนำการใช้งาน

                ข.คู่มือแนะนำการบำรุงรักษา

                ค.สมุดรายการอะไหล่

 

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลย|

ที่มา :  ปั๊มและระบบสูบน้ำ

          รศ.ดร.วิบูลย์  บุญยโรกุล