โครงการการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก

จรรยา ไตรรัตน์
 วิศวกรวิชาชีพ 8

                 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย (Safe Water System: SWS) เป็นโครงการที่องค์การอนามัยโลก (WHO)   ร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค  (CDC : Center for Disease Control and Prevention)    จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย และลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากโรคติดต่อที่มาจากทางน้ำ เช่น อหิวาตกโรค ( Diarrhea) ซึ่งเกิดขึ้นกับประชากรที่ยากจนและไม่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดโดยเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
                 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Safe Water Systems ณ กรุง Dhaka สาธารณรัฐบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2550 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
                 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆใน South East Asian Region 9 ประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากสาธารณรัฐบังคลาเทศ อินเดีย พม่า อินโดนีเซีย มัลดีฟ ติมอร์ ภูฏาณ ศรีลังกาและไทย จำนวนประมาณ 40 คน
                วิธีการและเทคนิคในการจัดทำน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย (Safe Water System) เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาต่ำเพื่อบำบัดน้ำอุปโภคบริโภคให้ปลอดภัยก่อนการบริโภคที่บ้าน หรือที่จุดใช้น้ำ (Point of Use : POU) และการจัดหาภาชนะบรรจุน้ำที่ปลอดภัย (Household Water Treatment and Safe Storage : HWTS) เช่น
                -การเติมคลอรีนในน้ำที่บรรจุในภาชนะที่สะอาด
                -การกรองน้ำแบบง่ายด้วยภาชนะบรรจุทรายกรอง
                -การจัดหาภาชนะบรรจุน้ำสะอาดที่ปลอดภัย เช่น ภาชนะที่มีปากแคบและมีก๊อกน้ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ำของน้ำหลังจากการทำให้สะอาดแล้ว
                -การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้าน เช่น การล้างมือ การใช้ห้องสุขา เป็นต้น

                จากการประชุม สรุปได้ว่า ประเทศที่อยู่ใน South East Asian Region มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ขนาดของพื้นที่ จำนวนประชากร แหล่งน้ำโดยเฉพาะประเทศที่มีทรัพยากรน้ำและพื้นที่กว้างมาก เช่น อินเดีย ซึ่งมีประชากรประมาณหนึ่งพันล้านคน ในขณะที่ประเทศติมอร์มีประชากรน้อยมาก การเข้าถึงระบบน้ำสะอาดและสุขาภิบาลจึงมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการดำเนินโครงการ Safe Water System ในระยะที่ผ่านมา WHO ถือว่าประสพความสำเร็จ เพราะทำให้อัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคติดต่อทางน้ำในหลายประเทศ ลดลง โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมแล้ว สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชากรที่ยากจนของประเทศไทยอยู่ในระดับดีกว่าประเทศอื่น ถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|