น้ำบาดาล(Ground Water)

                ในการพัฒนาแหล่งน้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาล (Ground Water)  ขึ้นมาใช้ประโยชน์  เพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอื่นๆ ความรู้ทางธรณีวิทยาจะมีส่วนให้การวางแผน การดำเนินงานและการพัฒนาแห่งน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                ในปัจจุบันแหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลายและนับวันจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพราะน้ำบาดาลจะมีข้อดีและได้เปรียบน้ำผิวดิน (
Surface water) เช่น น้ำตามแม่น้ำ ลำธาร หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งพอจะสรุปข้อดีของน้ำบาดาล ได้ดังนี้
               1.น้ำบาดาลมักจะปราศจากจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นพาหนะนำเชื้อต่างๆ
               2.อุณหภูมิของน้ำบาดาลมักจะคงที่
               3.ความขุ่น(
turbidity) และสี (color) ของน้ำบาดาลจะน้อย มาก หรือไม่มี
               4.คุณสมบัติ และส่วนประกอบทางเคมีมักจะคงที่
               5.ปริมาณของน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมักจะมากกว่าปริมาณน้ำผิวดินในบริเวณนั้นๆ
               6.แหล่งน้ำบาดาลจะเป็นแหล่งที่ถูกทำให้สกปรกและเกิดมลภาวะ (
contamination and pollution)ได้ยากกว่า
               7.แหล่งน้ำบาดาลมักจะมีหรือพบได้ในบริเวณที่ที่อาจจะไม่มีน้ำผิวดินเลย