เครื่องกรองน้ำ


            การเลือกใช้เครื่องกรองน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย และวิธีการกรองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป ดังนั้นเราควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องประเภทของเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนไว้บ้างก็จะดี ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำได้ตรงตามความต้องการสำหรับการใช้งาน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย วิธีการเลือกเครื่องกรองน้ำ
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เครื่องกรองน้ำสะอาดแบบชาวบ้าน 
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ที่กรองน้ำโดยใช้ถ่านหุงข้าว 
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  การประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตอนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำประจำบ้าน 
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตอนที่2 ขั้นตอนการประกอบเครื่องกรองน้ำ 
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตอนที่3 ขั้นตอนการใส่สารกรองน้ำและขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้า
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตอนที่4 การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

            นอกจากการเลือกใช้เครื่องกรองน้ำ หรือประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำเองแบบเครื่องกรองน้ำสะอาดแบบชาวบ้าน  หรือที่กรองน้ำโดยใช้ถ่านหุงข้าวไว้ใช้เองแล้ว  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาถังเก็บเก็บน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ก็มีความจำเป็นต้องมีเทคนิคความรู้เช่นเดียวกัน ดังนี้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโอ่งซีเมนต์ 
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำฝน

|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|