หลอดดูดกรองน้ำ : นวัตกรรมเพื่อชีวิต

จรรยา ไตรรัตน์
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ


               จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่เคยไปทำงานที่ประเทศเคนยา เห็นความยากลำบากของชาวเคนย่า ที่ต้องเดินด้วยเท้าเป็นระยะทางไกลๆ ไปแบกน้ำจากแหล่งน้ำ ถ้าโชคดีมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ แหล่งน้ำก็เป็นเพียงบ่อน้ำขุ่นๆ หรือแอ่งน้ำที่ต้องแบ่งปันกันทั้งชุมชน น้ำสีขุ่นที่ได้มานั้นใช้ทั้งอุปโภคบริโภคโดยไม่มีระบบการบำบัดหรือปรับปรุงสภาพน้ำ ทำให้ประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กในประเทศยากจนเสียชีวิต เนื่องมาจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด
            นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่นำเสนอ คือ หลอดดูดกรองน้ำ Life Straw R ซึ่งเป็นอุปกรณ์มีลักษณะเป็นหลอดสำหรับใช้ดูดน้ำภายในบรรจุสารกรองประเภทต่างๆ ใช้สำหรับน้ำโดยการดูดจากภาชนะหรือจากแหล่งน้ำ
            Life Straw R สามารถกำจัดสารแขวนลอยที่ทำให้เกิดความขุ่นในน้ำดิบและกำจัดจุลชีวะ เช่น แบคทีเรียและไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ที่มีน้ำเป็นพาหะ เช่นอหิวาห์ตกโรค ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการบริโภคน้ำไม่สะอาด

ลักษณะของหลอดดูดน้ำเพื่อชีวิต มีดังนี้

  1. ขนาดของหลอด ยาว 31 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 140 กรัม (เมื่อถูกดูดเข้าไปจะหนักเพิ่ม 100 กรัม)
  2. การกรอง โดยใช้สารกรอง 2 ชั้นขนาด 125 ไมครอน และ 15 ไมครอน ตามลำดับ
  3. การฆ่าเชื้อโรค ใช้ Halogensted rain Elutes ปล่อย halogen เข้าไปในน้ำดิบที่ถูกดูดเข้ามาเพื่อทำลายแบคทีเรีย มี strong base anion exchange Resin ดูดซับ halogen ที่เป็นประจุบวก ส่วนที่เหลือ และมี granular actirated Carbon เพือดูดซับ halogen ที่เหลือ
  4. ใช้กรองน้ำดื่มได้ 700 ลิตร หรืออายุการใช้งาน 1 ปี (เมื่อคำนวณจากปริมาณน้ำบริโภค 2 ลิตร/คน/วัน)

|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : www.vestergaard–fandsen.com/lifestraw.htm