มาตรฐานท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกอาคาร
1. ขอบข่าย
        
มาตรฐานท่อประปาภายนอกอาคารนี้ ครอบคลุมถึง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำ และส่วนประกอบท่อชนิดต่างๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 600 มม. ที่ใช้สำหรับงานวางท่อประปา และงานติดตั้งท่อ อุปกรณ์ท่อ ของเครื่องสูบน้ำ อาคารประปา หรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นที่ขังหรือเก็บน้ำ

2. นิยาม

2.1 ท่อ หรือ ท่อประปาหมายถึง ท่อส่งน้ำดิบ ท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำที่ใช้ในงานประปา
2.2 อุปกรณ์ท่อ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ต่อท่อ เช่น ข้อต่อ (Joint) และอุปกรณ์ต่อท่อ (Fitting) เช่น ข้องอ ข้อลด ข้อแยก และอื่นๆ
2.3 ประตูน้ำ และส่วนประกอบท่อ (Valve & Appurtenance) หมายถึง ประตูน้ำแบบลิ้นเกต ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ หัวดับเพลิง และอื่นๆ

3. ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 ท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานนี้เป็นท่อชนิดทนความดัน
3.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ หรือจากการแนะนำจากผู้ผลิต ท่อนั้นๆ
3.3 ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและส่วนประกอบท่อ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องไม่เก่าเก็บจนทำให้เสื่อมคุณสมบัติ โดยมีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัย ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและส่วนประกอบท่อ ที่นำมาใช้ต้องให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงนำออกมาได้
3.4 ชนิดและคุณภาพของท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและส่วนประกอบท่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมแก่สภาพและลักษณะงาน
3.5 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและส่วนประกอบท่อ ที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุหรือกำหนดไว้ในมาตรฐานท่อประปาภายนอกอาคาร ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างต้องเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานนั้นๆ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและส่วนประกอบท่อ ไม่ว่าผลิตจากแห่งใดต้องมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และหากกรณีมาตรฐานต่างๆที่อ้างอิงได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ยึดถือมาตรฐานดังกล่าวฉบับล่าสุด

มาตรฐานต่างๆ ที่อ้างอิง ซึ่งมิใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้วก็ให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นแทน

ลักษณะและตำแหน่งที่ใช้งาน

- เมื่อแนวท่อเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวฉาก เมื่อต้องการให้แนวท่อหลบสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้


|ประปาไทยดอมคอม|เทคโนโลยี|

ที่มา : สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ลงเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551