การเยือนประเทศไทยของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัย
(Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation)
ของสหประชาชาติ

ตอนที่ 1


นางจรรยา  ไตรรัตน์
นางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์

                นาง Catarina de Albuquerque ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัย(Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation) โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมายสังกัด Office for Documentation and Comparative Law ซึ่งเป็นสถาบันอิสระภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศโปรตุเกส)  มีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและสุขอนามัย การวิจัย  รับรองภารกิจประเทศ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ทำงานร่วมกับนักพัฒนาในการดำเนินงานเพื่อสิทธิในการเข้าถึงน้ำและสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องในภาคประชาสังคม และในระดับประเทศของสหประชาชาติ           

               ผู้เสนอรายงานพิเศษฯเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเข้าพบหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือกับภาคประชาสังคม พบกับชุมชนในพื้นที่ และหารือกับหน่วยงานท้องถิ่น วัตถุประสงค์หลักของการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อขอทราบสถานการณ์น้ำดื่มและสุขอนามัยในบริบทของชีวิตประจำวัน และความเพียงพอ  ปัญหา-อุปสรรคในการเข้าถึงน้ำ สิทธิ ความเลื่อมล้ำ แนวทางปฏิบัติที่ดีของไทย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมายให้นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน และนางสาวเกษริน เกียรติกุลไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อต้อนรับและติดตามการเยือนประเทศไทยของผู้เสนอรายงานพิเศษฯ โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เสนอรายงานพิเศษฯได้จัดทำร่างรายงานและบรรยายสรุปผลการเยือนประเทศไทยให้หน่วยงานภาครัฐ และแถลงข่าว ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติประจำประเทศไทย

      

|ประปาไทยดอตคอม|เทคโนโลยี|